نویسنده = مجید مهدویان
تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 34-46

علیرضا پورپروانه؛ محمود محمدی؛ مجید مهدویان؛ ایمان یعقوب خواه