کلیدواژه‌ها = اتانول
تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 34-46

علیرضا پورپروانه؛ محمود محمدی؛ مجید مهدویان؛ ایمان یعقوب خواه


بررسی و تحلیل ترمودینامیکی ریفورمینگ بخار گلیسیرین و اتانول در تولید هیدروژن

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 12-28

امیر سفیری؛ معصومه خانچی؛ سعید سلطانعلی