حفاظت مخازن ذخیره گازهای مایع تحت فشار از رخداد BLEVE

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، کد پستی 5619913131، اردبیل، ایران

چکیده

 مخازنی که به منظور ذخیره‌سازی و انتقال گازهای مایع تحت فشار به‌کار می‌روند همیشه در معرض خطر آتش‌سوزی و انفجار قرار دارند. مرور حوادث گذشته مخازن گاز مایع تحت فشار، نشان می‌دهد که شدیدترین و فاجعه‌آمیزترین حادثه‌ای که در طی ذخیره‌سازی گازهای مایع تحت فشار روی داده، انفجار بخار مایع جوشان نام دارد. بررسی و تحلیل این حوادث نشان می‌دهد علت اصلی انفجار بخار مایع جوشان، احاطه مخزن در آتش و در نتیجه ورود حرارت بالا به مخزن بوده است. در این مقاله، دو روش تأمین ایمنی نسبت به بقیه روش‌ها، بیشتر مورد تأکید قرارگرفته است. نخست پیشگیری از آتش‌سوزی در اطراف مخزن و جلوگیری از رسیدن آتش به مخزن و دیگری بازرسی‌های دوره‌ای است. بازرسی دوره‌ای می‌تواند در پیشگیری از ایجاد نشتی در مخزن و همچنین سایر اتصالات و لوله های موجود کمک شا‌یانی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Protect PLG storage tanks from the BLEVE

نویسندگان [English]

 • Arash Najafi
 • Saeed Taheri

Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Pressure liquefied gas storage tanks are always at risk of fire and explosion. Review of past events shows that the worst and most tragic incident that occurred during storage of pressurized liquid gas, boiling liquid expanding vapor explosion is called. Most of boiling liquid expanding vapor explosion occurred in a tank surrounded by fire. The fire prevention around the tanks and periodic inspections are two main methods for pressure liquefied gas tanks safety. Periodic inspections of tanks the prevention of leaks in tanks and pipes it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Boiling liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE)
 • Pressure Liquefied Gas (PLG)
 • Tank inspection
 1. Abbasi, T., Abbasi, S.A., 2007. The boiling liquid expanding vapour explosion (BLEVE): Mechanism, consequence assessment, management, Journal of Hazardous Materials 141: 489–519.
 2. Birk, A.M., 1994. Cunningham, M.H., The boiling liquid expanding vapor explosion, J. Loss Prev. Process Ind. 7: 474–480.
 3. Davenport, J.A., 1988. Hazards and Protection of Pressure Storage and Transport of LP-Gas,  Journal of Hazardous Materials, 20: pp 3-19.
 4. Eckhoff, R.K., 2014. Boiling liquid expanding vapour explosions (BLEVEs): A brief review, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 32: 30-43.
 5. Lees, F.P., 1996. Loss Prevention in the Process Industries-Hazard Identification, Assessment, and Control, vols. 1–3, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 6. Park, K., Sam Mannan, M., Jo, Y.D., Kim, J.S., Keren, N., Wang, Y., 2006. Incident analysis of Bucheon LPG filling station pool fire and BLEVE, Journal of Hazardous Materials A137: 62–67.
 7. Prugh, R.W., (a) 1991. Quantitative evaluation of “BLEVE” hazards, J. Fire Protect. Eng. 3: 9–24.
 8. Prugh, R.W., (b) 1991. Quantify BLEVE hazards, Chem. Eng. Prog. 87:  pp 66–72.
 9. Rules for transportation, storage and distribution of LPG Gas, Institute of Standards and Industrial Research of Iran, ISIRI 841, 2nd. Revision.
 10. Tauseef, S.M., Abbasi, T., Abbasi, S.A., 2010. Risks of Fire and Explosion Associated With the Increasing Use of Liquefied Petroleum Gas, J Fail. Anal. and Preven. () 10:322–333.
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401