دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 7، شهریور 1397، صفحه 1-76 

مقاله ترویجی

مطالعۀ شبیه‌سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام (میدان جفیر) و مقایسۀ آن با تولید طبیعی

صفحه 6-15

محمد بیگی؛ زهرا عرب ابوسعدی


بررسی روش‌های راه‌انداز‌ی واحدها‌ی باز‌یافت گوگرد (بستر سرد و گرم) و نوآور‌ی در روش بستر سرد

صفحه 16-20

اونیک طوماس


ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها

صفحه 21-36

کاظم کاشفی؛ سیدشایان سیف؛ محمدصادق یوسف‌زادگان؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ سعید پاک سرشت؛ حمید بنیاد


تحلیل فنی و اقتصادی عملکرد یک سیستم تولید هم‌زمان بر پایۀ تکنولوژی پیل سوختی اکسید جامد با کاربری در ساختمان

صفحه 37-52

مهدی مهرپویا؛ علی رحیمی خامنه


شناخت و بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفاری در مخازن هیدرات گازی

صفحه 53-62

احمد قضاتلو؛ آفرین زارع


شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران

صفحه 63-71

کاظم کاشفی؛ سیدشایان سیف؛ محمدصادق یوسف‌زادگان؛ اسماعیل قاسمی کفرودی؛ محسن میاندهی؛ مصطفی تسبندی