راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات در مجله علمی- ترویجی مهندسی گاز ایران

در این راهنما چگونگی تنظیم مقالات جهت مجله مهندسی گاز ایران شرح داده شده است. رعایت آن در تسریع امر چاپ موثر است.

 

۱- شرح نوشتار: از نویسندگان محترم تقاضا می‌شودبه هنگام تهیه مقاله دستورالعمل زیر را رعایت نمایند: 

۱-۱ عهده دار مکاتبات می‌تواند از اعضای هیأت علمی و یا شاغل در سایر مؤسسات باشد و وابستگی شغلی وی مشخص باشد.
۱-۲ همراه مقاله نام ۳ نفر داور پیشنهادی را با ذکر تلفن و نشانی کامل پستی و الکترونیکی  و تخصص مربوط ارسال نمایند.
۱-۳ مقالات با نرم افزار Word 2007 روی کاغذ A4  به صورت دو ستونی و تک رویه تایپ شود. برای بخش فارسی مقالات از قلم بی- نازنین B Nazanin ۱۱ و متن لاتین آن از قلم 10 Times New Roman استفاده شود. جداول، نمودارها و شکل‌ها  داخل متن به‌صورت فارسی باشند. در صورت استفاده از نرم افزار حتماً باید مرجع آن مشخص شود. از معادل فارسی کلمات انگلیسی در متن استفاده شود. معادل لاتین داخل متن در صورتی که کمتر از ۱۵ کلمه باشند به صورت Footnote آورده شود. بیشتر از ۱۵  کلمه واژه نامه در نظر گرفته شود. 

۲- صفحه آرایی: حاشیه بالای صفحه اول ۵ سانتیمتر (۲ اینچ) و در صفحات دیگر ۲/۵ سانتیمتر (۱ اینچ) باشد . فاصله خطوط به صورت single  و متن از سمت راست و چپ justify  تنظیم شود. 

 

۳- بخش های هر مقاله به ترتیب زیر است:

 ۳-۱ عنوان مقاله: کوتاه و معرف محتوی مقاله باشد و از ۱۵ کلمه تجاوز نکند.  (بی- نازنبن  ۱۸ سیاه)
 ۳-۲ اسم یا اسامی و عناوین علمی نویسندگان: عهده دار مکاتبات با علامت *  مشخص گردد. ( قلم بی- نازنین ۱۶ )
 ۳-۳ آدرس نویسندگان: بی- نازنین ۱۴ نازک و در زیر آن آدرس الکترونیکی عهده دار مکاتبات درج می‌شود.
 ۳-۴ کلمات کلیدی: حداکثر ۵ یا ۷  کلمه ( بی- نازنین ۱۲ ایتالیک ).

 

۴- چکیده: متن چکیده در حداکثر ۱۵۰ کلمه ، به صورت تک ستونی و حاوی نکات اصلی و نتایج مقاله باشد. (بی- نازنین ۱۲ ایتالیک). داشتن قسمت‌های ۱ تا ۵ به انگلیسی در انتهای مقاله نیز ضروری می‌باشد.

 

۵- متن اصلی: با مقدمه آغاز و با نتیجه گیری پایان می یابد. کمینه و بیشینه صفحات مقاله به ترتیب ۴ تا ۱۶ صفحه است. چاپ بیشتر از ۱۶ صفحه مشمول هزینه چاپ می شود. به رعایت املاء و دستور نگارش زبان فارسی توجه شود. بسته به نوع اثر، مقاله دارای بخش‌های نظری، شرح دستگاه، روش آزمایش، روش حل، یا محاسبه و نتایج است که به صورت تک ستونی با قلم بی- نازنین ۱۱ نازک و 10 Times New Roman  نازک و فواصل بین خطوط به صورت single برای رسیدگی وارایه به داوران  نگارش می‌شود. تیترهای متن مقاله شماره گذاری و با قلم  بی- نازنین ۱۲ سیاه می‌باشد. جدول‌ها و شکل‌ها و معادلات به ترتیب، شماره گذاری و عناوین جدول‌ها در بالای هر جدول و عناوین شکل‌ها در زیر هر شکل آورده شود. جدول وشماره آن  و همچنین شکل و شماره آن با قلم بی- نازنین ۱۱ سیاه است. اما شرح آنها با فونت بی- نازنین ۱۱ است.  معادلات چپ چین و شماره آن راست چین شود. استفاده از رنگ در جداول و شکل ها مشمول هزینه چاپ می‌شود. صفحات شماره گذاری شوند.

 

۶- بحث دقت نظر در این قسمت در امر داوری موثر است.

 

۷- نتیجه گیری

 

۸- تشکر وقدردانی: در صورت نیاز

 

۹- مراجع: منابع مورد استفاده در متن به ترتیب شماره در داخل کروشه[  ]  مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره ای که در متن مشخص شده است و به ترتیب نام نویسنده یا نویسندگان، نام اثر، نام مجله و یا عنوان کتاب و تاریخ نشر با مراعات استانداردهای رایج در ارائه مراجع در بخش مراجع آورده شود.

 

۱۰- چکیده انگلیسی

۱۰-۱- عنوان مقاله به زبان انگلیسی (18- Times New Roma سیاه)
۱۰-۲- اسم یا اسامی و عناوین علمی نویسندگان به زبان انگلیسی: عهده دار مکاتبات با علامت *  مشخص گردد (10- Times New Roma سیاه)
۱۰-۳- آدرس نویسندگان به زبان انگلیسی و در زیر آن آدرس الکترونیکی عهده دار مکاتبات درج می‌شود. (10- Times New Roma سیاه)
۱۰-۴- چکیده به زبان انگلیسی (10- Times New Roma سیاه)
۱۰-۵- کلمات کلیدی به زبان انگلیسی (10- italic-Times New Roman سیاه)

 

دانلود فایل نمونه  

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله
چاپ و نشر مقالات پس از دریافت تعهد نامه تأیید شده توسط نویسنده مسؤول مبنی بر اصالت اثر نویسندگان امکان‌پذیر می‌باشد. لذا رعایت قوانین مربوط به سرقت ادبی - علمی به عهده نویسندگان است. نویسندگان مقالات مسؤول نوشته‌ها و نظرات خود هستند، آراء و نظریات آنها لزوماً نظر مدیر مسؤول، سردبیر و اعضای هیأت تحریریه مجله نیست.

فرم تعارض منافع


فرم تعهدنامه اخلاقی