نویسنده = ناصر رسولی
مدل‌سازی فرآیند اکسایش زوجی متان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 60-69

مهشید زرکش؛ حسین بریجانیان؛ ناصر رسولی؛ فاطمه جدا