نویسنده = یحیی زمانی
مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 23-32

بیتا باقرنژاد؛ یحیی زمانی؛ عیسی شهرودباری


تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 37-42

حسام‌‌ الدین نوربخش؛ هادی ابراهیمی؛ اکبر زمانیان؛ جواد رهبر شهروزی؛ یحیی زمانی


بررسی عملکرد نانوکاتالیست آهن در تولید سوخت‌های مایع از گازهای سنتزی: مطالعات تجربی و مدل‌سازی CFD

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 57-66

محمد ایرانی؛ یحیی زمانی