کلیدواژه‌ها = هیدرات تتراهیدروفوران
اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 43-49

اکرم ارجمندی فرد؛ پریسا نائیجی؛ فرشاد ورامینیان