کلیدواژه‌ها = ضریب انتقال حرارت
بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 25-33

علیرضا محمدی قهدریجانی؛ علی حقیقی اصل؛ فرامرز هرمزی