کلیدواژه‌ها = انفجار بخار مایع جوشان
حفاظت مخازن ذخیره گازهای مایع تحت فشار از رخداد BLEVE

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 20-30

آرش نجفی؛ سعید طاهری