کلیدواژه‌ها = صحت‌سنجی
ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 62-75

فاطمه کیوانی؛ محمدجواد امانی؛ عظیم کلانتری‌اصل؛ حسین وحدانی