موضوعات = محیط زیست
گوگردزدایی اکسایشی نفتای سبک در حضور کاتالیست اکسید روی بر پایه زئولیت

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 59-68

زهرا مباشری؛ سید حسین زهدی


بررسی کمی و کیفی چاه‌های آبی سیستم حفاظت کاتدی لوله‌های انتقال گاز

دوره 9، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 18-26

نسیبه حاجیلری


مروری بر روش‌های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکۀ توزیع گاز طبیعی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 25-36

سیدمحمدسعید خاتمی؛ حمید رضا افشون؛ سید مهدی جباری


بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 44-56

کاظم کاشفی؛ توحید نودل؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ حمید بنیاد؛ محمد کاشانی


بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 57-67

مسعود بیژنی؛ رضا مسیبی بهبهانی؛ سیامک محمدی آزاد


برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 68-80

کاظم کاشفی؛ توحید نودل؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ فاطمه زاجکانیها؛ علی‌اصغر محجوبی


ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 21-36

کاظم کاشفی؛ سیدشایان سیف؛ محمدصادق یوسف‌زادگان؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ سعید پاک سرشت؛ حمید بنیاد


شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 63-71

کاظم کاشفی؛ سیدشایان سیف؛ محمدصادق یوسف‌زادگان؛ اسماعیل قاسمی کفرودی؛ محسن میاندهی؛ مصطفی تسبندی


نقش گاز در محیط‌ زیست و اقتصاد مقاومتی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 8-14

حمید خدری؛ محمد جدی


برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز، بر پایۀ تکنیک SWOT و روش وزن‌دهی SWARA با تأکید بر ارائۀ خدمات سبز

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 47-61

حمید خدری؛ رحیم قاسمیه؛ زهرا جمشیدنژاد؛ امین عبادی


مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های خنک‌سازی گاز داغ خروجی از راکتور واحد پاک‌سازی گاز پسماند

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 70-76

حمیدرضا مهدی پور؛ اشرف دهقانی اشکذری؛ رضا حیاتی


شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس با روش HAZOP

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 46-51

جواد کشارو؛ ناصر ثقه الاسلامی