بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی صنایع گاز، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف در این تحقیق بررسی آزمایشگاهی اثر ماده فعال سطحی غیر یونی لوریل الکل اتوکسیلات و کوپلیمر E.O/P.O در بازه‌ای از جرم مولکولی مختلف، بر میزان بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان است. بدین منظور، اندازه‌گیری زمان القا و بررسی سینتیک تشکیل هیدرات گاز اتان در حضور جرم مولکولی مختلف از این افزودنی‌ها در فشار ۲۰ بار و دمای ۲۷۷ درجه‎‌ی کلوین انجام‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده، مناسب‌ترین جرم مولکولی برای افزایش زمان القا توسط این دو افزودنی را مشخص می‏‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Nonionic Surfactants Consist of Different Molecular Weight on Inhibitor in Ethane Gas Hydrate Formation

نویسندگان [English]

 • Shiva Abbasian Rad 1
 • Khadije Rostami Khodaverdiloo 1
 • Farshad Varaminian 1
 • Kiana Peyvandi 2

1 Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering ,Semnan University, Semnan, Iran

2 Associate Professor Of Department of Gas Processing Industries, Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering ,Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

In this work, the experimental investigation was performed on ethane hydrate formation in presence of noninonic surfactants consist of different molecular weight of Copolymer E.O/P.O and Lauryl alcohol ethoxylates. For this purpose, the induction time and kinetic of ethane hydrate formation have been determine at temperature of 277K and initial pressure of 21 bar in varying molecular weight of additives. The best molecular weight for increasing induction time has been identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gas Hydrate
 • Nonionic Surfactants
 • Copolymer
 • Lauryl alcohol ethoxylate
 1. Sloan Jr E. D., Koh C., "Clathrate hydrates of natural gases", CRC press, 2007.
 2. Ding A.,Wang S., et al. "Specific critical concentrations of low dosage hydrate inhibitors in a THF-NaCl hydrat formation solution. i", Asia‐Pacific Journal of Chemical Engineering 5(4): 577-584, 2010.
 3. Yang, J., Tohidi B., "Characterization of inhibition mechanisms of kinetic hydrate inhibitors using ultrasonic test technique", Chemical Engineering Science 66(3): 278-283, 2011.
 4. Paria S., Khilar K. C., "A review on experimental studies of surfactant adsorption at the hydrophilic solid–water interface", Advances in Colloid and Interface Science 110.3, 75-95, 2004.
 5. Chen L., Sun C., Peng B., and Chen G. "The synergism of PEG to kinetic hydrate inhibitor", The International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE), 172-178, 2010.
 6. Karaaslan U., Parlaktuna M., "Surfactants as Hydrate Promoters? ",Department of Petroleum and Natural Gas   Engineering, Middle East Technical University, 06531, Ankara, Turkey, 1103-1107, 2000.
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401