بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی صنایع گاز، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استاد گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

بازدارنده‌های سینتیکی و ترمودینامیکی اثر بسزایی در کنترل و ممانعت از تشکیل هیدرات گازی دارند. هدف در این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی هم‌افزایی دو گروه از بازدارنده‌های ترمودینامیکی و سینتیکی است؛ به این منظور سینتیک و زمان تأخیر تشکیل هیدرات گاز اتان در حضور ترکیب‌های مختلف از افزودنی‌های آمینو اسید گلایسین و گروه‌های مختلف نمک‌‌های فلزی بررسی شده است. آزمایش‌ها در دمای ۲۷۵ درجه کلوین و فشار ۲۳ بار در غلظت‌های مختلف ۱، ۳، ۵ و ۱۰ درصد وزنی از نمک‌ها انجام شده است. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که اثر هم‌افزایی این ترکیب از بازدارنده‌ها، زمان القای تشکیل هیدرات گاز اتان را در فراتبرید بالاتر از ۱۰ درجه سلسیوس، تا بیش از ۳ ساعت افزایش دهد؛ البته غلظت موثر برای هر نمک متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Synergistic Effect of Amino Acid Glycine with Various Metal Salts on Preventing of Ethan Gas Hydrate

نویسندگان [English]

 • Khadije Rostami Khodaverdiloo 1
 • Shiva Abbasian Rad 1
 • Kiana Peyvandi 2
 • Farshad Varaminian 3

1 Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering ,Semnan University, Semnan, Iran

2 Associate Professor Of Department of Gas Processing Industries, Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering ,Semnan University, Semnan, Iran

3 Department of Chemical Engineering, Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Kinetic and thermodynamic inhibitors have positive effects on controlling and preventing gas hydrate formation. The purpose of this work is to evaluate in vitro synergy between two groups of Thermodynamics and Kinetics inhibitors, in order to control the rates and induction time of ethane gas hydrate.  The experiments have been done in the presence of different combinations of amino acids glycine and various metal salts. All of tests have been conducted  at temperature of 275 K and pressure of 23 bar, in different concentrations of 1, 3, 5 and 10%  weight of salts. The results show that the effective concentration for each salt was different and the synergistic effect of mentioned inhibitors increase the induction time more 3 hours.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amino Acid Glycine
 • Gas Hydrate
 • Kinetic
 • metal salt
 1. Ding A.,Wang S., et al. "Specific critical concentrations of low dosage hydrate inhibitors in a THF–NaCl hydrate formation solution. i", Asia‐Pacific Journal of Chemical Engineering 5(4): 577-584, 2010.
 2. Salamat, Y., Moghadassi A., et al. "Experimental study of hydrogen sulfide hydrate formation: Induction time in the presence and absence of kinetic inhibitor", Journal of Energy Chemistry 22(1): 114-118, 2013.
 3. Yang, J., Tohidi B., "Characterization of inhibition mechanisms of kinetic hydrate inhibitors using ultrasonic test technique", Chemical Engineering Science 66(3): 278-283، 2011.
 4. Makogon Y.F., "Hydrates of Natural Gas", Moscow, Nedra, Izadatelstro, 208-217, 1974.
 5. Karamoddin M., Varaminian F., "Performance of hydrate inhibitors in tetrahydrofuran hydrate formation by using measurement of electrical conductivity", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20(5): 3815-3820, 2014.
 6. Manteghian H.M.," Induction time of Methane Hydrate formation in the presence of electrolyte solutions of sodium chloride and sodium sulfate, " electrolyte solutions of sodium chloride and sodium sulfate ", Semnan University,1392.
 7. Masoudi R., Tohidi Kalorazi B., "On modelling gas hydrate inhibition by salts and organic inhibitors", Journal of Petroleum Science and Engineering, 74, 132-137, 2010.
 8. Sa J., Kwak G., et al.. "Hydrophobic amino acids as a new class of kinetic inhibitors for gas hydrate formation", Scientific Reports, 3,1-7, 2013.
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401