ارتقای سطح برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره‌وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران

2 دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

به دلیل رشد فزاینده‌ی تقاضای انرژی، استفاده از روش‌های بهبود بهره‌وری (IOR) در مخازن، امری اجتناب‌ناپذیر است. از آنجایی‌که مخازن نفتی و گازی ایران بازدهی بالایی ندارند استفاده از روش‌های IOR برای افزایش تولید، بسیار سودمند خواهد بود. هدف اصلی از انجام این مقاله، ارتقای سطح برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای IOR در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل سوات (SWOT) است. برای رسیدن به این هدف، از طریق مصاحبه با متخصصین با تجربه‌ی ایرانی به‌عنوان روش جمع‌آوری اطلاعات و همچنین استفاده از مفاهیم تحلیل SWOT، فاکتورهای چهارگانه‌ی مورد نیاز این تحلیل به‌دست آمدند. به‌عنوان بخشی از نتایج این مقاله، حمایت از منابع انسانی برای حضور در همایش‌ها و کارگاه‌های بین‌المللی و همچنین بازاریابی مناسب برای گاز و افزایش تولید و صادرات آن، از مهم‌ترین خروجی‌های تحلیل  SWOTبودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Preferment of the Planning and Implementation of Improved Oil Recovery (IOR) Processes in Iranian Oil and Gas Reservoirs by SWOT Analysis

نویسندگان [English]

 • Seyed Reza Shadizadeh 1
 • Ali Amirfakhrian 2
 • Mohammadali Hatefi 3

1 Professor, Department of Petroleum Engineering, Petroleum University of Technology, Abadan, Iran

2 Tehran Faculty of Petroleum,, Petroleum University of Technology, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Economics and Energy Management, Tehran Faculty of Petroleum,, Petroleum University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The use of Improved Oil Recovery (IOR) processes in reservoirs is inevitable because energy demand is increasing. The recovery factor of Iranian oil and gas reservoirs is low, therefore, the use of IOR processes is very useful. The main purpose of this study is preferment of the planning and implementation of IOR processes in Iranian oil and gas reservoirs by SWOT analysis. To reach this purpose, the factors required for SWOT analysis were obtained by using face to face interviews with Iranian experienced experts as the method of collecting data and also using the concepts of the SWOT analysis. As part of the results of this article, supporting human resources to attend international conferences and workshops and enhancing gas production alongside proper marketing for gas export were the most important outputs of the SWOT analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Improved Oil Recovery
 • SWOT Analysis
 • Interview
 1. Chan, X., 2011. A SWOT study of the development strategy of haier group as one of the most successful Chinese enterprises, International Journal of Business and Social Science, 2(11): 147-153.
 2. Dyson, R.G., 2004. Strategic development and SWOT analysis at the university of warwick, European Journal of Operational Research, 152(3): 631-640.
 3. Ghaderi, S.M., C.R. Clarkson, and D. Kaviani, 2011. Investigation of primary recovery in tight oil formations : A look at the cardium formation, In: Canadian unconventional resources conferences, November 15-17, Alberta, Canada.
 4. Kaczmarczyk, R., j. Herbas, and j. Del Castillo, 2013. Approximation of primary, secondary and tertiary recovery factors in viscous and heavy oil reservoirs, In: SPE offshore Europe oil and gas conference and exhibition, September 3-6, Aberdeen, UK.
 5. Manrique, E.J., C.P. Thomas, R. Rvikiran, M. Kamouei, and M. Lantz, 2010. EOR: Current status and opportunities, In: SPE improved oil recovery symposium, April 24-28, Tulsa, Oklahoma, USA.
 6. Ommani, A.R., 2011. Strength, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis for farming system businesses management, African Journal of Business Management, 5(22): 9448-9454.
 7. Osita, I.C., I. Onyebuchi, and N. Justina, 2014. Organization’s stability and productivity: the role of SWOT analysis, International Journal of Innovative and Applied Research, 2(9): 23-32.
 8. Tarrabelli, M.L., A. Blanco, R. Oyarzun, and M. Russo, 2015. Experience with inverted ESP for water injection in secondary recovery project, In: SPE artisicial lift conference- Latin America and Caribbean, May 27-28, Salvador, Bahia, Brazil.
 9. Xiaoguang, L., S. Shaoqing, and R. Dodds, 2016. Toward 70% recovery factor: Knowledge of reservoir characteristics and IOR/EOR methods from global analogs, In: SPE improved oil recovery conference, April 11-13, Tulsa, Oklahoma, USA.
 • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401