بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، گروه اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

5 شرکت مهندسی و توسعه نفت، تهران، ایران

چکیده

سازند سروک به سن آلبین تا تورونین یکی از مهم‌ترین مخازن نفتی در حوضه رسوبی زاگرس به‌حساب می‌رود. این مطالعه بر اساس داده‌های چاه پیمایی و با استفاده از روش ارزیابی پتروفیزیکی احتمالی در محیط نرم‌افزار ژئولاگ جهت بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک دریکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان صورت گرفته است. در این ارزیابی سنگ‌شناسی، حجم شیل، تخلخل، اشباع آب و نسبت ضخامت ناحیه خالص به ناخالص موردمطالعه قرارگرفته است. پس از ویرایش و اعمال تصحیح‌های موردنیاز بر روی نمودارهای چاه پیمایی، پارامترهای ذکرشده در چاه موردمطالعه بررسی شد. با توجه به ارزیابی صورت گرفته در این چاه سازند سروک شامل سنگ‌شناسی آهک، دولومیت و مقداری میان لایه شیلی است. بر اساس خصوصیات پتروفیزیکی، سازند سروک به ۱۳ زون تقسیم گردید که زون‌های ۱، ۳، ۴، ۵ و ۸ ازلحاظ مقدار اشباع‌شدگی، تخلخل، سنگ‌شناسی و حجم شیل شرایط یک مخزن مناسب را دارند. زون ۸ با نسبت ضخامت خالص به ناخالص ۹۸ درصد بهترین زون مخزنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Reservoir Quality of Sarvak Formation Using Well-Logging Data in an Oilfield in the Abadan Plain

نویسندگان [English]

 • Arad Kiani 1
 • Mohammad Hossein Saberi 2
 • Bahman Zarenezhd 3
 • Elham Asadi Mehmandosti 4
 • Nasim Rahmani 5

1 M. Sc, Dept. of Petroleum Exploration, Faculty of Petroleum engineering, Semnan University, Semnan, Iran

2 Assistant Professor, Dept. of Petroleum Exploration, Faculty of Petroleum engineering, Semnan University, Semnan, Iran

3 Associate Professor, Petroleum and Gas, Faculty of Chemical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran

4 Assistant Professor, Dept. of Geology, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

5 Petroleum Engineering and Development Company, Tehran, Iran

چکیده [English]

Dated back to the Albian to the Turonian, Sarvak Formation serves as an important oil reservoir in the Zagros Basin. In this study, well-logging data was used as input for stochastic petrophysical evaluation by means of the Geolog software in an attempt to assess reservoir quality of the Sarvak Formation in an oilfield in the Abadan Plain, Iran. For this purpose, we studied the formation in terms of petrology, shale volume, porosity, water saturation, and net-to-gross pay ratio. Once finished with editing the well logs and applying the required corrections, the mentioned parameters were analyzed along the studied well. Based on the results of the evaluations, at this well, the Sarvak Formation was found to be composed of limestone and dolomite with varying amounts of shale interbeddings. Based on the petrophysical properties, the Sarvak Formation was divided into 13 zones, of which the Zones 1, 3, 4, 5, and 8 characterized a suitable reservoir in terms of saturation, porosity, petrology, and shale volume, with the Zone 8 exhibiting the best reservoir quality with a net-to-gross pay ratio of 98%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Petrophysical Evaluation
 • Petrology
 • Reservoir
 • Saturation
 • Shale Volume
 • Porosity
 • Zoning
 1. Sharland, P. R., Archer, R., Casey, D. M., Davies, R. B., Hall, S. H., Heward, A. P., Horbury, A. D. and Simmons, M. D., 2001, Arabian Plate Sequence Stratigraphy: GeoArabia, Special Publication 2, 371 pages.
 2. Berberian, M. and King, G. C. P., 1981, Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran, Canadian Journal of Earth Sciences, Vol. 18, No. 2, pp 210–265.
 3. Abdollahie Fard, I. A., Braathen, A., Mokhtari, M., and Alavi, S. A., 2006, Interaction of the Zagros Fold-Thrust Belt and the Arabian-type, deep-seated folds in the Abadan Plain and the Dezful Embayment, SW Iran, Petroleum Geoscience, Vol. 12, No. 4. pp 347–362.
 4. Hollis, C., 2011, Diagenetic controls on reservoir properties of carbonate successions within the Albian-Turonian of the Arabian Plate, Petroleum Geoscience, Vol. 17, No. 3, pp 223–241.
 5. Christian, L., 1997, Cretaceous subsurface geology of the Middle East region, GeoArabia, Vol. 2, No. 3, pp 239–256.
 6. Serra, O., 1986, fundamentals of well-log interpretation, The interpretation of logging data, Developments in petroleum science, 15B, Elsevier, Amsterdam, 684 pages.
 7. حسنی، س. آل علی، س، م، 1395، ارزیابی خصوصیات مخزنی بخش سروک بالایی در چاه‌های A و B دشت آبادان، ماهنامهٔ علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره ۱۴۱، ص ۴۷-۵۲.
 8. موحد، ب، ۱۳۷۱، مبانی چاه پیمایی، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۳۳۰ ص.
 9. Clavier, C., and Rust, D. H., 1976, MID plot: a new lithology technique, Log Anal., Vol. 17, No. 6.
 10. Rider, M. H., 1986, The Geological Interpretation of Well Logs, Blackie, Technol. Eng., 175 pages.
 11. فضلی، ل. و باقری، ح، ۱۳۹۲، مرجع آموزش نرم‌افزار Geolog: ارزیابی پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری به روش قطعی و احتمالی، نشر ستایش، ۱۹۶ ص.
 12. Schlumberger, 1989, Schlumberger Log Interpretation Principles/ Application, July, Hoston, Texas.
 13. آرین فر، ع، ۱۳۹۶، چاه پیمایی و پتروفیزیک کاربردی، نشر آبیژ، ۴۱۰ ص.
 14. Lucia, F. J., 2007, Carbonate Reservoir Characterization An Integrated Approach, Second Edition, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, New York, Vol. 55, No. 6, 336 pages.
 15. Lucia, F. J., 1983, Petrophysical Parameters Estimated From Visual Descriptions of Carbonate Rocks: A Field Classification of Carbonate Pore Space, Journal of Petroleum Technology, Vol. 35, No. 03, pp 629–637.
 16. رضایی، م. ر، و چهرازی، ع، ۱۳۸۵، اصول برداشت و تفسیر نگارهای چاه پیمایی، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ۶۹۹ ص.
 17. Tiab, D. and Donaldson, E. C., 2015, Petrophysics: Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties: Fourth Edition. Gulf Publishing company houston, Texas, 950 pages.
 18. Poupon, A. and Leveaux, J., 1971, Evaluation of water saturation in shaly formations, in Log Analyst, Vol. 12, No. 4, pp 3–8.
 19. کیانی، آ، صابری، م. ح، زارع نژاد، ب، اسدی مهماندوستی، ا. و رحمانی، ن، ۱۳۹۸. تفسیر محیط رسوبی و عوامل مؤثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک دریکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان، مجله علمی – پژوهشی زمین‌شناسی نفت ایران، شماره ۱۶، ص ۷۸ - ۱۰۳.
 20. Al-Ajmi, F. and Holditch, S., 2000, Permeability Estimation Using Hydraulic Flow Units in a Central Arabia Reservoir, Paper Presented at the SPI Annual Technical Conference and Exhibition, held in Dallas, Texas, 1-4 October.
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401