تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان شرقی، ایران

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان شرقی، ایران

3 استاد، گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط حقوقی بین اشخاص، نیازهای حقوقی جدیدی به وجود آمده‌اند که علم حقوق می‌بایست برای آن‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود خود با ایجاد نهادهای جدید قانونی، قالبی نو به وجود آورد. یکی از این نوآوری‌ها در وزارت نفت، مستنداً به ماده ۳ بند «ب» جزء ۶ از قانون اختیارات و وظایف وزارت، شرایط عمومی، شرایط خصوصی پیمان‌های، در حوزه نفت و گاز پایین‌دست، توسط معاونت امور مهندسی و فناوری وزارت نفت تدوین و به‌تمامی مجموعه وزارتخانه وفق ابلاغیه شماره ۲۰۲۴-۲۸/۱ وزیر نفت جهت اجرا ابلاغ‌شده است. وزارت نفت از شرایط عمومی تدوینی مدیریت برنامه‌ریزی مستثنا بوده و برای این صنعت با توجه به شرایط و تخصص و پیچیدگی خاص، شرایط عمومی نفت و گاز مصوب شده است. محل بحث پژوهش حاضر، یکی از ۷۷ ماده شرایط عمومی قراردادهای پایین‌دست صنعت نفت (PC) در خصوص برکناری پیمانکار تحت ماده ۶۸ است. این نهاد حقوقی جدیدالتأسیس، با نهادهای حقوقی در قواعد عمومی قراردادها شباهت‌های دارند. ولی در پژوهش حاضر علیرغم این شباهت‌ها، برکناری را نهاد حقوقی جدید عنوان گردیده، که قالب و آثار خاص خودش را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Contractor Breach and Guarantee of its Implementation in the General Terms of the Matched Contract (Pc) of the Oil Industry

نویسندگان [English]

 • Mohsen Seifollahi 1
 • Akbar Bashiri 2
 • Reza Sokuti Nasimi 3

1 PhD Student, departmrnt of Private Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, East Azerbaijan Province, Iran

2 Assistant Professor, Department of Private Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, East Azerbaijan Province, Iran

3 Professor, Department of Private Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, East Azerbaijan Province, Iran

چکیده [English]

Today, as legal relations among individuals become more complex, new legal needs have arisen for which, jurisprudence must give a form through creating new legal institutions with use of the existing capacities. Based on Article 3, paragraph "b" of Part 6 of the Law on Powers of the Ministry, general and private conditions of the contracts in the field of downstream oil and gas, one of the innovations in the Ministry of Petroleum was compiled by the Deputy of Engineering and Technology of the Ministry of Oil, and the whole subsets of the ministries were then informed for implementation in accordance with Oil Minister’s notification No. 28/1-2045. The Ministry of Petroleum is an exception to the general requirements for the development of planning management, and for this industry, due to the specific conditions, specialization and complexity, the general conditions for oil and gas have been approved. The present study investigates one of the 77 articles of the general conditions of downstream oil industry (PC) contracts regarding the dismissal of the contractor under clause 68. This newly established legal institution has a lot in common with legal institutions in the general rules of contracts. Despite the similarities, in the present study, dismissal is called by the new legal institution, which has its own form and especial effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contractor
 • Employer
 • Dismissal
 • General Conditions of Contract
 1. قره داغلی، علی، قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده، تهران، انتشارات مربع آبی، ۱۳۹۴.
 2. بنی احمد، مرتضی، «شرایط نابرابر حقوقی در قراردادهای پیمانکاری و تبعات زیانبار آن»، مجله علوم سیاسی مجلس و راهبرد، ۱۳۸۲، شماره ۳۹.
 3. معاونت مهندسی و فناوری وزارت نفت، قرارداد همسان PC برای کارهای صنعتی، نشریه شماره ۰۰۷
 4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمبنولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶.
 5. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه تهران، ۱۳۷۸.
 6. سکوتی نسیمی، رضا «شرط نتیجه و وضعیت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن»، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۹۶.
 7. عمید، حسن، فرهنگ لغت فارسی، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱.
 8. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، ج ۲، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۳.
 9. سیدعباسی فرد، خوشبخت، ماهیت شرایط و آثار فسخ در شرایط عمومی پیمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز پردیس بین‌المللی ارس، ۱۳۹۳.
 10. کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، تهران، نشر گنج دانش، ۱۳۷۶.
 11. اسماعیلی هریسی، ابراهیم، مبانی حقوق پیمان، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، ۱۳۸۷.
 12. خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج 3، قم، موسسه انصاریان، ۱۳۱۷ ق.
 13. ابن منظور، علامه ابی الفضل جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، قم، نشر دائره‌المعارف بزرگ اسلامی ۱۳۸۲ ق.
 14. طوسی ابوجعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن معروف به شیخ الطائفه شیخ طوسی (۴۶۰ ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، ۴۶۰ ق.
 15. باریکلو، علی‌رضا، حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، تهران، انتشارات مجد،۱۳۸۸.
 16. صفائی سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۹۴.
 17. نجفی الجواهری شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۳، ۱۲۱۷ ق.
 18. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۹۲.
 19. بشیری، عباس، یعقوبی، علیرضا، کریمی، شهرام، بشیری، نرگس، حیدری، احمد، مارانی، مهدی، وحیمی، وحید، معتمدی، غلامرضا، آذربایجانی، فریبا، نورمحمدی، فرید، حقوق کاربردی شرایط عمومی خصوصی و مکاتبات پیمان پیمانکار و کارفرما در مقررات و رویه قضایی، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۹۳.
 20. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۷.
 21. انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، مجموعه قوانین و مقررات حمایتی از سازندگان صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی، ۱۳۹۱.
 22. قاسم‌زاده سید مرتضی، مختصر قراردادها و تعهدات، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۹۰.
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401