امکان‌سنجی فنی و اقتصادی احداث واحد مینی LNG جهت تأمین گاز مصرف‌کننده‌های عمده استان خراسان رضوی در زمان‌های پیک مصرف

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

امور پژوهش و فناوری، شرکت گاز استان خراسان رضوی، کد پستی 9185837755، مشهد، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر ابتدا مرور مختصری بر معرفی LNG، فرایندها و تجهیزات مورد نیاز برای تولید و تبدیل آن به گاز انجام‌شده است. سپس واحدهای مینی LNG معرفی‌شده و بیشترین ظرفیت آن (۳۰۰ تن در روز) به‌عنوان واحد مبنا انتخاب‌شده است. در بخش محاسبات اقتصادی بر اساس مقیاس انتخاب‌شده و انتخاب فرایند مایع سازی به روش سیکل انبساطی نیتروژن، برآورد قیمت تجهیزات انجام گردید و سپس با توجه به شاخص هزینه برای سال ۲۰۱۹ بروز رسانی شده است. پس از آن، هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت و عملیاتی و درنهایت سرمایه‌گذاری کل برآورد شده است. با توجه به ارزیابی‌های انجام‌شده، هزینه سرمایه‌گذاری واحد مینی LNG با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن در روز و با حجم مخازن ۲۰.۰۰۰ مترمکعب، معادل ۱۰۱ میلیون دلار برآورد شده است. بر اساس محاسبات و با توجه به ظرفیت مخازن نگهداری پیشنهادی و میزان مصرف یک نیروگاه، این واحد مینی LNG می‌تواند گاز موردنیاز برای ۶۰ ساعت کارکرد در حداکثر ظرفیت تولید برق آن را تأمین نماید. با فرضیات انجام‌شده برای بهای برق تولیدی در زمان پیک، نرخ بازگشت سرمایه، محاسبه و در انتها، بر اساس ارزیابی فنی و اقتصادی، امکان‌سنجی اجرای این طرح بررسی‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Technical and Economic Feasibility Study of Constructing a Mini LNG Unit to Supply Gas for Major Consumers in Khorasan Razavi Province During Peak Times

نویسندگان [English]

 • Hojjat Banazadeh
 • Hamid Reza Afshoon
 • Mohammad reza Moradi

Research and Technology Division, Khorasan Razavi Province Gas Company, 9185837755, Mashhad, Iran

چکیده [English]

In the present study, brief review of the introduction of LNG, processes and equipment for its production and conversion to gas were done. Then mini LNG units were introduced and its maximum capacity (300 tons/day) was selected as the base unit. In the economic section, based on the selected scale and selection of the liquefaction process by the nitrogen expansion cycle method, price of the equipment was estimated and then updated according to the cost index for 2019. After that, the fixed and operating investment costs and finally total investment were estimated. According to assessments, the investment cost of the mini LNG unit with a capacity of 300 tons/day and a volume of 20,000 m3 of tanks is estimated at 101 MMUSD. Based on the calculations and according to the capacity of the proposed storage tanks and the consumption of a power plant, this mini LNG unit can supply gas for power plant for 60 hours of operation at its maximum power generation capacity. With the assumptions used for the price of electricity generated at peak times, the rate of return on investment was calculated and finally, based on the technical and economic evaluation, the feasibility of implementing this project was investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mini LNG unit
 • Peak shaving
 • Technical feasibility
 • Economic calculations
 1. بیات، علیرضا، یوسفیان، حامد، نگاهی بر چرخه و فرایندهای تولید LNG با تأکید بر مخازن نگهداری، دومین کنفرانس بین‌المللی صادرات گاز ایران، تهران، (۱۳۸۷).
 2. رحیمی، غلامعلی، نگاهی به صنعت LNG در جهان، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، (۱۳۸۶).
 3. خطیب، محمدعلی، جبینی اصلی، رؤیا، بررسی اقتصادی مایع سازی گاز طبیعی جهت پیک سایی (اوج زدایی) در شبکه انتقال گاز ایران، فصلنامه علوم اقتصادی، سال چهارم، شماره ۱۳، زمستان، ۶۱-۷۵، (۱۳۸۹).
 4. رحیمی، غلامعلی، علوی، مهدیه، بررسی مقایسه‌ای تکنولوژی‌های مایع سازی گاز طبیعی، بررسی مسائل اقتصاد انرژی، سال اول، شماره ۲، (۱۳۸۷).
 5. McGinnis, D. Overview of LNG in the United States, Natural Gas Conference, Louisiana State University, (2003).
 6. Fesharaki, F., Brown, J., Fesharaki, Sh., Hosoe, T. Evaluating Liquefied Natural Gas (LNG) Options for the State of Hawaii, (2007).
 7. Finn, A.J., Johnson, G.L., Tomlinson, T.R. Developments in natural gas liquefaction, Hydrocarbon processing, Vol. 78, No.4, (1999).
 8. Coyle, D., Patel, V. Processes and Pump Services in the LNG Industry, Proceeding of the twenty-second international pump users symposium, 179-185, (2005).
 9. Foss, M. M., LNG Safety and Security, Conference Proceedings - AIChE Spring National Meeting and 5th Global Congress on Process Safety, (2009).
 10. Case Study: Design and analysis of above-ground full containment LNG storage tanks - https://www.lusas.com/case/civil/lng_tank_design.html.
 11. International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL), The LNG process chain, Information Paper No. 2.
 12. کلهرزاده، مسعود، بازیافت انرژی سیستم LNG در زمان تبدیل دوباره آن به گاز، دانشگاه صنعتی شاهرود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، (۱۳۹۳).
 13. گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید، تدوین سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری Mini LNG، شرکت ملی گاز ایران، مدیریت پژوهش و فناوری، (۱۳۹۳).
 14. www.gasprocessingnews.com/features/201404/optimize-small-scale-lng-production-with-modular-smr-technology.aspx
 15. Peters, M., Klaus Timmerhaus, Ronald West, Plant Design and Economics for Chemical Engineers, 5th Edition, McGraw-Hill Chemical Engineering Series, (2002).
 16. www.chemengonline.com/pci-home
 17. Tractebel Company, Mini/Micro LNG for commercialization of small volumes of associated gas, Word Bank Group, Energy & Extractives, (2015).
 18. International Gas Union, Small Scale LNG, Program Committee D3, 2012 – 2015 Triennium Work Report, (2015).
 19. www.bahaye_bargh.tavanir.org.ir
 20. www.chooseenergy.com/electricity-rates-by-state/
 21. www.khangiran.com/Pages/Gas-Analysis.aspx
 • تاریخ دریافت: 08 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 15 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1401