دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-79 

مقاله ترویجی

مکانیزم‌های جداسازی گازها توسط غشاء

صفحه 10-16

مریم میرزایی؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ حسین احدی


بررسی خوردگی توأم با تنش (SSC) در ناحیه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش

صفحه 17-26

جلیل جمالی؛ حسین اسماعیلی مزیدی؛ محمد عامل کاشی پز


بررسی پدیده نفوذ مولکولی در فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در یک مخزن نفتی تخلیه شده‌ی شکافدار

صفحه 27-35

یوسف کاظم زاده؛ مسعود ریاضی


شبیه سازی استاتیک و دینامیک واحد خالص سازی ۱ و ۳ بوتادین

صفحه 36-45

رهبر رحیمی؛ شیرین بولاقی


سولفور زدایی از جریان‌های گازی به کمک نانو ذرات اکسید روی

صفحه 46-52

مجتبی شریعتی نیاسر؛ معصومه عزتی؛ شیدا مرسلی


مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی

صفحه 53-60

سید علی طاهری؛ آفرین زارع؛ کاظم کاشفی؛ نادیا حسن زاده


مدل‌سازی فرآیند اکسایش زوجی متان

صفحه 60-69

مهشید زرکش؛ حسین بریجانیان؛ ناصر رسولی؛ فاطمه جدا