دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، شهریور 1395، صفحه 1-88 

مقاله ترویجی

شبیه‌سازی و مقایسه روش‌های مختلف فرآورش بنزن از بنزین

صفحه 5-19

رضا احمدی پویا؛ سید محمدرضا نعمتی


حفاظت مخازن ذخیره گازهای مایع تحت فشار از رخداد BLEVE

صفحه 20-30

آرش نجفی؛ سعید طاهری


بهینه‌سازی و ارزیابی واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتیک الگوریتم با جستجوی مجذوری

صفحه 31-63

ترانه جعفری بهبهانی؛ ایرج مشرفی


بررسی فرآیندهای گاززدایی کاتالیستی از گوگرد مذاب

صفحه 64-69

فائزه تاری؛ مرضیه شکرریز؛ سعید زرین پاشنه؛ احمد روزبهانی


مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های خنک‌سازی گاز داغ خروجی از راکتور واحد پاک‌سازی گاز پسماند

صفحه 70-76

حمیدرضا مهدی پور؛ اشرف دهقانی اشکذری؛ رضا حیاتی


نقش مکانیسم نفوذ مولکولی گاز در تولید از مخازن نفتی شکاف‌دار

صفحه 77-86

ضحی وطنی؛ ایمان فرزاد