دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 6، اسفند 1396، صفحه 1-76 

مقاله ترویجی

نقش گاز در محیط‌ زیست و اقتصاد مقاومتی

صفحه 8-14

حمید خدری؛ محمد جدی


ارزیابی تراوش‌پذیری گازهای متان و کربن‌دی‌اکسید از غشای شبکۀ آمیختۀ پباکس/پلی‌اتیلن‌گلایکول/نانوذرات روی‌اکسید

صفحه 15-24

شیرین خضرایی؛ محمدحسین جاذبی زاده


بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال

صفحه 25-33

علیرضا محمدی قهدریجانی؛ علی حقیقی اصل؛ فرامرز هرمزی


تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی

صفحه 34-46

علیرضا پورپروانه؛ محمود محمدی؛ مجید مهدویان؛ ایمان یعقوب خواه


برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز، بر پایۀ تکنیک SWOT و روش وزن‌دهی SWARA با تأکید بر ارائۀ خدمات سبز

صفحه 47-61

حمید خدری؛ رحیم قاسمیه؛ زهرا جمشیدنژاد؛ امین عبادی


ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران

صفحه 62-75

فاطمه کیوانی؛ محمدجواد امانی؛ عظیم کلانتری‌اصل؛ حسین وحدانی