دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 13، شهریور 1400، صفحه 1-82 

مقاله ترویجی

ارزیابی اقتصادی تولید هم‌زمان آب شیرین و برق با استفاده از گازهای فلر عسلویه

صفحه 7-17

مصطفی جعفری؛ محمدحسین صراف‌زاده؛ محمد شهاب دلجو


بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان

صفحه 18-27

آراد کیانی؛ محمدحسین صابری؛ بهمن زارع نژاد؛ الهام اسدی مهماندوستی؛ نسیم رحمانی


بررسی فنی-اقتصادی راهکارهای تأمین انرژی حرارتی مناطق دور از شبکه گاز- مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

صفحه 28-39

امیرحسام بانژاد؛ حمید رضا افشون؛ سید مهدی جباری


مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های تولید پروپیلن از طریق فناوری‌های هیدروژن زدایی پروپان (PDH)

صفحه 40-52

محمد ایرانی؛ فرزاد بهادران


واکاوی الگوی مناسب خدمات در صنعت گاز مایع ایران: رویکرد کلاس جهانی

صفحه 53-67

امیر مهدی آبادی


تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت

صفحه 68-80

محسن سیف الهی؛ اکبر بشیری؛ رضا سکوتی نسیمی