راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات در مجله  علمی مهندسی گاز ایران

در این راهنما چگونگی تنظیم مقالات جهت مجله مهندسی گاز ایران شرح داده شده است. رعایت آن در تسریع امر چاپ مؤثر است.

 

مشخصات نویسندگان

مشخصات نویسندگان باید در فایل جداگانه ای به زبان فارسی و انگلیسی به شرح ذیل تهیه گردد.

  • اسم یا اسامی و عناوین علمی نویسندگان: عهده دار مکاتبات با علامت *  مشخص گردد. ( فارسی: قلم بی- نازنین - بولد 10) (انگلیسی: Times New Roman - 10 - bold)
  • آدرس نویسندگان: بی - نازنین ۸ نازک و در زیر آن آدرس الکترونیکی عهده دار مکاتبات درج می‌شود. (انگلیسی: Times New Roman - 10)
  • عهده دار مکاتبات می‌تواند از اعضای هیئت علمی و یا شاغل در سایر مؤسسات باشد و وابستگی شغلی وی مشخص باشد.

نمونه فایل مشخصات نویسندگان


اصل مقاله

۱- شرح نوشتار: از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود به هنگام تهیه مقاله دستورالعمل زیر را رعایت نمایند: 


۱-۱ همراه مقاله نام ۳ نفر داور پیشنهادی را با ذکر تلفن و نشانی کامل پستی و الکترونیکی  و تخصص مربوط ارسال نمایند.
۱-۲ مقالات با نرم افزار Word 2007 روی کاغذ A4  به صورت دو ستونی و تک رویه تایپ شود. برای بخش فارسی مقالات از قلم بی- نازنین B Nazanin ۱۱ و متن لاتین آن از قلم 10 Times New Roman استفاده شود. جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها داخل متن به‌صورت فارسی باشند. در صورت استفاده از نرم‌افزار حتماً باید مرجع آن مشخص شود. از معادل فارسی کلمات انگلیسی در متن استفاده شود. معادل لاتین داخل متن در صورتی که کمتر از ۱۵ کلمه باشند به صورت Footnote آورده شود. بیشتر از ۱۵  کلمه واژه نامه در نظر گرفته شود. 

 

۲- صفحه آرایی: حاشیه بالای صفحه اول ۵ سانتیمتر (۲ اینچ) و در صفحات دیگر ۲/۵ سانتیمتر (۱ اینچ) باشد . فاصله خطوط به صورت single  و متن از سمت راست و چپ justify  تنظیم شود. 

 

۳- بخش‌های هر مقاله به ترتیب زیر است:

 ۳-۱ عنوان مقاله: کوتاه و معرف محتوی مقاله باشد و از ۱۵ کلمه تجاوز نکند.  (بی- نازنین  ۱۸ سیاه)

 ۳-۲ کلمات کلیدی: حداکثر ۵ یا ۷  کلمه (بی- نازنین ۱۲ ایتالیک).

 

۴- چکیده: متن چکیده در حداکثر ۱۵۰ کلمه، به صورت تک ستونی و حاوی نکات اصلی و نتایج مقاله باشد. (بی- نازنین ۱۲ ایتالیک). داشتن قسمت‌های ۱ تا ۴ به انگلیسی در انتهای مقاله نیز ضروری می‌باشد.

 

۵- متن اصلی: با مقدمه آغاز و با نتیجه گیری پایان می‌یابد. کمینه و بیشینه صفحات مقاله به ترتیب ۴ تا ۱۵ صفحه است. چاپ بیشتر از ۱۵ صفحه مشمول هزینه چاپ می‌شود. به رعایت املاء و دستور نگارش زبان فارسی توجه شود. بسته به نوع اثر، مقاله دارای بخش‌های نظری، شرح دستگاه، روش آزمایش، روش حل، یا محاسبه و نتایج است که به صورت تک ستونی با قلم بی- نازنین ۱۱ نازک و 10 Times New Roman  نازک و فواصل بین خطوط به صورت single برای رسیدگی و ارایه به داوران  نگارش می‌شود. تیترهای متن مقاله شماره گذاری و با قلم  بی- نازنین ۱۲ سیاه می‌باشد. جدول‌ها و شکل‌ها و معادلات به ترتیب، شماره گذاری و عناوین جدول‌ها در بالای هر جدول و عناوین شکل‌ها در زیر هر شکل آورده شود. جدول و شماره آن  و همچنین شکل و شماره آن با قلم بی- نازنین ۱۰ سیاه است. اما شرح آنها با فونت بی- نازنین ۱۱ است.  معادلات چپ چین و شماره آن راست چین شود. استفاده از رنگ در  جدول‌ها و شکل‌ها مشمول هزینه چاپ می‌شود. صفحات شماره گذاری شوند.

 

۶- بحث دقت نظر در این قسمت در امر داوری موثر است.

 

۷- نتیجه گیری

 

۸- تشکر وقدردانی: در صورت نیاز

 

مراجع: منابع مورد استفاده در متن به ترتیب شماره در داخل کروشه[  ] مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره‌ای که در متن مشخص شده است و به ترتیب نام نویسنده یا نویسندگان، نام اثر، نام مجله و یا عنوان کتاب و تاریخ نشر با مراعات استانداردهای رایج در ارائه مراجع در بخش مراجع آورده شود.

 

۱۰- چکیده انگلیسی

۱۰-۱- عنوان مقاله به زبان انگلیسی (18- Times New Roma سیاه)
۱۰-۲- اسم یا اسامی و عناوین علمی نویسندگان به زبان انگلیسی: عهده دار مکاتبات با علامت * مشخص گردد (10- Times New Roma سیاه)
۱۰-۳- آدرس نویسندگان به زبان انگلیسی و در زیر آن آدرس الکترونیکی عهده دار مکاتبات درج می‌شود. (10- Times New Roma سیاه)
۱۰-۴- چکیده به زبان انگلیسی (11- Times New Roma سیاه)
۱۰-۵- کلمات کلیدی به زبان انگلیسی (11- italic-Times New Roman سیاه)

 

دانلود نمونه فایل اصل مقاله   


فرم‌های اجباری در ارسال مقاله

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله
چاپ و نشر مقالات پس از دریافت تعهد نامه تأیید شده توسط نویسنده مسؤول مبنی بر اصالت اثر نویسندگان امکان‌پذیر می‌باشد. لذا رعایت قوانین مربوط به سرقت ادبی - علمی به عهده نویسندگان است. نویسندگان مقالات مسؤول نوشته‌ها و نظرات خود هستند، آراء و نظریات آنها لزوماً نظر مدیر مسؤول، سردبیر و اعضای هیأت تحریریه مجله نیست.

 

تعهدنامه
لازم است نویسندگان محترم اصول اخلاقی انتشار مقاله برای نشریه مهندسی گاز ایران را با دقت مطالعه نموده و در صورتی که آن را می‌پذیرند، فرم تعهد نویسندگان رابرای نشریه مهندسی گاز ایران را از سامانه نشریه یا وبگاه انجمن مهندسی گاز ایران دانلود نموده و پس از تکمیل از جمله مشخص کردن دقیق این که مقاله مستخرج از کدام نوع تحقیقات است، آن را امضا، اسکن و  همراه مقاله ارسال نمایند. بررسی مقاله در نشریه مهندسی گاز ایران منوط به امضاء تعهدنامه و تعارض منافع توسط نویسندگان محترم است.

 

  • فرم تعهدنامه اخلاق:          word ،Pdf
  • فرم تعارض منافع:            word ،Pdf