آ

 • آسیب‌پذیری خطوط گاز بررسی عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری خطوط پرفشار گاز (مطالعه موردی شهرستان اسفراین و تحت حمایت شرکت گاز استان خراسان شمالی) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 39-56]
 • آلودگی هوا مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • آلومینا مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • آمار میزان ذخیره نگاهی به وضعیت هلیوم در جهان به‌منظور برنامه‌ریزی برای این منبع اقتصادی مهم جدید برای ایران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 39-47]
 • آمپر بررسی کمی و کیفی چاه‌های آبی سیستم حفاظت کاتدی لوله‌های انتقال گاز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 18-26]
 • آمین بهینه‌سازی و ارزیابی واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتیک الگوریتم با جستجوی مجذوری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 31-63]
 • آمین شبیه‌سازی فرآیند استحصال گوگرد در واحد حذف گازهای اسیدی پالایشگاه گازی خانگیران با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمینو اسید اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 43-49]
 • آمینواسید بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 52-56]
 • آنالیز انرژی و اگزرژی آنالیز ترمودینامیکی و زیست‌محیطی استفاده از سیستم تولید انرژی همزمان خورشیدی-پیل سوختی در منازل مسکونی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنالیز حساسیت بررسی تولید هیدروژن از طریق ریفورمینگ متان در رآکتورهای مونولیتی با استفاده از روش‌های CFD [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 50-57]
 • آنالیز حساسیت مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های تولید پروپیلن از طریق فناوری‌های هیدروژن زدایی پروپان (PDH) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 40-52]
 • آنالیز حساسیت بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • آنالیز زیست محیطی آنالیز ترمودینامیکی و زیست‌محیطی استفاده از سیستم تولید انرژی همزمان خورشیدی-پیل سوختی در منازل مسکونی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنالیز فشار گذرا ارزیابی عملکرد عملیات اسیدکاری ماتریسی در یک مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از آنالیز چاه آزمایی دی‌کانولوشن و تفسیر نمودارهای تولید [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنتروپی شانونون بررسی عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری خطوط پرفشار گاز (مطالعه موردی شهرستان اسفراین و تحت حمایت شرکت گاز استان خراسان شمالی) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 39-56]
 • آهن سنتز فیشر تروپش برروی کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 58-68]

ا

 • اتانول بررسی و تحلیل ترمودینامیکی ریفورمینگ بخار گلیسیرین و اتانول در تولید هیدروژن [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 12-28]
 • اتانول تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-46]
 • اتیلن مدل‌سازی فرآیند اکسایش زوجی متان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 60-69]
 • اثر متقابل گوگردزدایی اکسایشی نفتای سبک در حضور کاتالیست اکسید روی بر پایه زئولیت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 59-68]
 • احتراق بررسی عملکرد فلر پر فشار پالایشگاه پنجم پارس جنوبی و عوامل موثر برعملکرد آن با استفاده از شبیه سازی CFD [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 69-82]
 • اختلاط مدل‌سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکرورآکتورهای منتخب با استفاده از نرم‌افزار کامسول [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 16-24]
 • ارتقادهنده لانتان مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی تولید هم‌زمان آب شیرین و برق با استفاده از گازهای فلر عسلویه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • ارزیابی پتروفیزیکی بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 18-27]
 • ارزیابی فنی -اقتصادی مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های تولید پروپیلن از طریق فناوری‌های هیدروژن زدایی پروپان (PDH) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 40-52]
 • ازدیاد برداشت استفاده از نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 33-42]
 • ازدیاد برداشت مطالعۀ شبیه‌سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام (میدان جفیر) و مقایسۀ آن با تولید طبیعی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 6-15]
 • اسپن پلاس تحلیل فنی و اقتصادی عملکرد یک سیستم تولید هم‌زمان بر پایۀ تکنولوژی پیل سوختی اکسید جامد با کاربری در ساختمان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-52]
 • اسپن میوز شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 6-13]
 • اسپن هایسیس شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 43-52]
 • استان خراسان رضوی بررسی ضرورت ایجاد مخازن زیرزمینی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 28-38]
 • استراتژیک برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز، بر پایۀ تکنیک SWOT و روش وزن‌دهی SWARA با تأکید بر ارائۀ خدمات سبز [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 47-61]
 • استریفیکاسیون تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-46]
 • استیک اسید تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-46]
 • اسیدکاری ماتریسی ارزیابی عملکرد عملیات اسیدکاری ماتریسی در یک مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از آنالیز چاه آزمایی دی‌کانولوشن و تفسیر نمودارهای تولید [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشباع‌شدگی بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 18-27]
 • افت فشار بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • افزونگی بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 44-56]
 • اقتصاد انرژی بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 44-56]
 • اقتصاد فرایند شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 43-52]
 • اقتصاد مقاومتی نقش گاز در محیط‌ زیست و اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 8-14]
 • اکسایش جزئی تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-42]
 • اکسایش زوجی متان مدل‌سازی فرآیند اکسایش زوجی متان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 60-69]
 • اکسیداسیون مونواکسید کربن مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • اکسید کردن بررسی آزمایشگاهی اثر خواص شیمی سطح گرافن بر فرآیند تشکیل هیدرات متان و میزان ذخیره‌سازی و پایداری آن [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 8-19]
 • اکسیژن محلول روشی نوین برای بهره‌برداری بهینه‌ از برج خنک‌کننده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]
 • ال‌ان‌جی شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 6-13]
 • القا بررسی آزمایشگاهی اثر خواص شیمی سطح گرافن بر فرآیند تشکیل هیدرات متان و میزان ذخیره‌سازی و پایداری آن [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 8-19]
 • القا بررسی اثر ساختار پلی استایرنی سورفکتانت SDBS بر فرایند تشکیل هیدرات متان در حضور نانوذرات روی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 6-16]
 • الکترود جوشکاری بررسی خوردگی توأم با تنش (SSC) در ناحیه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • الگوریتم ژنتیک بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 6-15]
 • الگوریتم ژنتیک مدل‌سازی هیبریدی شبکه عصبی– الگوریتم ژنتیک برای جداسازی پارافین‌های خطی و شاخه‌ای به‌وسیله فرایند جذب به‌منظور ارتقای عدد اکتان بنزین [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 18-27]
 • الگوریتم طراحی سریع طراحی جدید مبدل حرارتی پلیت-فین در سیکل مایع‌سازی ال‌ان‌جی C3MR [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 14-25]
 • امکان‌سنجی فنی امکان‌سنجی فنی و اقتصادی احداث واحد مینی LNG جهت تأمین گاز مصرف‌کننده‌های عمده استان خراسان رضوی در زمان‌های پیک مصرف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 8-17]
 • امولسیون بررسی روش‌های مختلف نمک‌زدایی از نفت خام و نحوه عملکرد انواع نمک‌زدای الکترواستاتیکی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 64-72]
 • انتشار شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • انتشار آلاینده‌های هوا امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی تهران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 28-42]
 • انتقال حرارت بررسی مطالعات آزمایشگاهی و تئوری بهبود ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 7-16]
 • انتقال حرارت بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 25-33]
 • انتقال گاز ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • انتقال گاز شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • اندازه‌گیری نشر متان مروری بر روش‌های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکۀ توزیع گاز طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 25-36]
 • انرژی الکتریکی بررسی فنی-اقتصادی راهکارهای تأمین انرژی حرارتی مناطق دور از شبکه گاز- مطالعه موردی: استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 28-39]
 • انرژی خورشیدی آنالیز ترمودینامیکی و زیست‌محیطی استفاده از سیستم تولید انرژی همزمان خورشیدی-پیل سوختی در منازل مسکونی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • انفجار بخار مایع جوشان حفاظت مخازن ذخیره گازهای مایع تحت فشار از رخداد BLEVE [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 20-30]
 • ایران نگاهی به وضعیت هلیوم در جهان به‌منظور برنامه‌ریزی برای این منبع اقتصادی مهم جدید برای ایران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 39-47]
 • ایران مرکزی مطالعۀ ژئوشیمیایی میعانات گازی نواحی کپه‌داغ، بندرعباس و ایران مرکزی با استفاده از داده‌های ایزوتوپی و بایومارکری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • ایزوترم جذب جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن بر روی غربال مولکولی کربنی وکربن فعال [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 16-23]
 • ایستگاه تقویت فشار شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]

ب

 • بازتابی گاز فلرـ مدیریت انرژی مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش‌های بازیابی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • بازدارنده سینتیکی اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 43-49]
 • بازدارنده سینتیکی بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 52-56]
 • بازرسی مخازن حفاظت مخازن ذخیره گازهای مایع تحت فشار از رخداد BLEVE [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 20-30]
 • بازیابی شبیه‌سازی فرآیند بازیابی گازهای ارسالی به مشعل برای استفاده مجدد از آن‌ها به‌عنوان منابع سوخت هیدروکربنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 76-85]
 • بازیابی اتان شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 24-31]
 • بازیافت انرژی امکان‌سنجی فنی- اقتصادی به‌کارگیری لوله‌های گرمایی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • بازیافت حرارتی تحلیل فنی و اقتصادی عملکرد یک سیستم تولید هم‌زمان بر پایۀ تکنولوژی پیل سوختی اکسید جامد با کاربری در ساختمان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-52]
 • بازیافت گوگرد امکان‌سنجی فنی- اقتصادی به‌کارگیری لوله‌های گرمایی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • بازیافت گوگرد شبیه‌سازی دینامیکی و بررسی تغییرات پارامترهای عملیاتی بر میزان گوگرد تولیدی در واحد SRU- مطالعه موردی پالایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 57-75]
 • باکتری‌های هوازی روشی نوین برای بهره‌برداری بهینه‌ از برج خنک‌کننده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]
 • بایومارکر مطالعۀ ژئوشیمیایی میعانات گازی نواحی کپه‌داغ، بندرعباس و ایران مرکزی با استفاده از داده‌های ایزوتوپی و بایومارکری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • برج پر شده عیب‌یابی و رفع عیب برج جذب گازترش به‌وسیله شبکه‌های عصبی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 58-67]
 • برج خنک‌سازی مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های خنک‌سازی گاز داغ خروجی از راکتور واحد پاک‌سازی گاز پسماند [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 70-76]
 • برج خنک‌کننده روشی نوین برای بهره‌برداری بهینه‌ از برج خنک‌کننده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]
 • برج دیوار میانی شبیه سازی استاتیک و دینامیک واحد خالص سازی ۱ و ۳ بوتادین [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 36-45]
 • برداشت قرارداد خدمات ذخیره‌سازی گاز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-92]
 • بررسی اقتصادی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 24-31]
 • بررسی فنی و اقتصادی بررسی فنی-اقتصادی راهکارهای تأمین انرژی حرارتی مناطق دور از شبکه گاز- مطالعه موردی: استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 28-39]
 • برش آب بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • برکناری تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 68-80]
 • برنامه‌ریزی برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز، بر پایۀ تکنیک SWOT و روش وزن‌دهی SWARA با تأکید بر ارائۀ خدمات سبز [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 47-61]
 • بستر ثابت مقایسه مدل‌سازی کوپل حرارتی فرآیند کاتالیستی تری ریفورمینگ متان و هیدروژن زدایی از متانول در بستر ثابت و بستر سیال [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 20-30]
 • بستر سیال مقایسه مدل‌سازی کوپل حرارتی فرآیند کاتالیستی تری ریفورمینگ متان و هیدروژن زدایی از متانول در بستر ثابت و بستر سیال [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 20-30]
 • بلایند چکشی بررسی روش‌های راه‌انداز‌ی واحدها‌ی باز‌یافت گوگرد (بستر سرد و گرم) و نوآور‌ی در روش بستر سرد [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 16-20]
 • بلندمدت تحلیل محورهای سیاست گازی ترکیه برای بازنگری قراردادهای بلندمدت گازی (اثرگذاری بر منافع انرژی ج.ا.ایران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 33-38]
 • بلوغ مطالعۀ ژئوشیمیایی میعانات گازی نواحی کپه‌داغ، بندرعباس و ایران مرکزی با استفاده از داده‌های ایزوتوپی و بایومارکری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • بنزین مدل‌سازی هیبریدی شبکه عصبی– الگوریتم ژنتیک برای جداسازی پارافین‌های خطی و شاخه‌ای به‌وسیله فرایند جذب به‌منظور ارتقای عدد اکتان بنزین [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 18-27]
 • بهبود بهره‌وری ارتقای سطح برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره‌وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 67-76]
 • بهبود تولید بهبود شرایط تولید برای جلوگیری از پسماند مایع در یکی از چاه‌های گازی عمودی در ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 69-79]
 • بهبود عملکرد برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 68-80]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی و ارزیابی واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتیک الگوریتم با جستجوی مجذوری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 31-63]
 • بهینه‌سازی بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 57-67]
 • بهینه‌سازی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 24-31]
 • بهینه‌سازی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 43-52]
 • بهینه‌سازی بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 6-15]
 • بهینه‌سازی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-17]
 • بهینه‌سازی توالی برج‌های تقطیر‏ شبیه‌سازی و مقایسه روش‌های مختلف فرآورش بنزن از بنزین [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-19]

پ

 • پالایشگاه بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 44-56]
 • پالایشگاه گاز مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 8-15]
 • پالایشگاه گاز برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 68-80]
 • پالایشگاه گاز ارزیابی فنی - اقتصادی بازیافت حرارت از دودکش کوره‌های واحد نم‌زدایی پالایشگاه گاز بیدبلند به کمک چرخه رانکین آلی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 29-41]
 • پالاینده سولفید بررسی روش‌های مهار هیدروژن سولفید در صنعت نفت و گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 24-32]
 • پایداری جداسازی نوین متان از گاز طبیعی با نانو لوله‌های کربنی چند جداره در فرایند هیدرات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 37-45]
 • پایداری بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و شیمیایی سیالات سبک وزن کلوئیدی گازی افرونی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]
 • پایداری بررسی آزمایشگاهی اثر خواص شیمی سطح گرافن بر فرآیند تشکیل هیدرات متان و میزان ذخیره‌سازی و پایداری آن [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 8-19]
 • پایه‌ها مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • پباکس ارزیابی تراوش‌پذیری گازهای متان و کربن‌دی‌اکسید از غشای شبکۀ آمیختۀ پباکس/پلی‌اتیلن‌گلایکول/نانوذرات روی‌اکسید [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 15-24]
 • پتانسیل تعلیق کلوئیدی مروری بر سنتز متانول، پیشنهاد سازوکار تولید بر اساس پتانسیل تعلیق کلوئیدی و روش DFT [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 8-27]
 • پتانسیل هیدروکربن‌زایی ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند پابده به عنوان سنگ منشا احتمالی در گستره فروافتادگی دزفول، جنوب غربی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 27-38]
 • پروپان مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های تولید پروپیلن از طریق فناوری‌های هیدروژن زدایی پروپان (PDH) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 40-52]
 • پروپیلن مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های تولید پروپیلن از طریق فناوری‌های هیدروژن زدایی پروپان (PDH) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 40-52]
 • پروپیلن کاربرد نانوفوتوکاتالیست در تولید گاز سنتز جهت تولید متانول تجدید پذیر: مطالعه آزمایشگاهی و مروری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-56]
 • پژوهش در پلاسما گذر از پژوهش به فناوری: تکنولوژی نوین پلاسما در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 29-36]
 • پسماند مایع بهبود شرایط تولید برای جلوگیری از پسماند مایع در یکی از چاه‌های گازی عمودی در ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 69-79]
 • پسماند میعانات بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 57-67]
 • پلی‌اتیلن‌گلایکول ارزیابی تراوش‌پذیری گازهای متان و کربن‌دی‌اکسید از غشای شبکۀ آمیختۀ پباکس/پلی‌اتیلن‌گلایکول/نانوذرات روی‌اکسید [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 15-24]
 • پلی استایرن بررسی اثر ساختار پلی استایرنی سورفکتانت SDBS بر فرایند تشکیل هیدرات متان در حضور نانوذرات روی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 6-16]
 • پیرولیز راک-ایول ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند پابده به عنوان سنگ منشا احتمالی در گستره فروافتادگی دزفول، جنوب غربی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 27-38]
 • پیش‌شست‌وشو کاهش ترکیبات سولفوردار ورودی به برج‌های جذب سطحی واحد گاز مایع جهت افزایش راندمان جاذب‌ها [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 26-34]
 • پیش‌گرم‌کردن بستر بررسی روش‌های راه‌انداز‌ی واحدها‌ی باز‌یافت گوگرد (بستر سرد و گرم) و نوآور‌ی در روش بستر سرد [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 16-20]
 • پیشگیری از دعاوی راهکارهای پیشگیری از دعاوی در پیمان‌های صنعت گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 69-79]
 • پیک سایی امکان‌سنجی فنی و اقتصادی احداث واحد مینی LNG جهت تأمین گاز مصرف‌کننده‌های عمده استان خراسان رضوی در زمان‌های پیک مصرف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 8-17]
 • پیل سوختی اکسید جامد تحلیل فنی و اقتصادی عملکرد یک سیستم تولید هم‌زمان بر پایۀ تکنولوژی پیل سوختی اکسید جامد با کاربری در ساختمان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-52]
 • پیمانکار تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 68-80]

ت

 • تأمین انرژی حرارتی بررسی فنی-اقتصادی راهکارهای تأمین انرژی حرارتی مناطق دور از شبکه گاز- مطالعه موردی: استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 28-39]
 • تئوری راه‌اندازی سرد بررسی روش‌های راه‌انداز‌ی واحدها‌ی باز‌یافت گوگرد (بستر سرد و گرم) و نوآور‌ی در روش بستر سرد [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 16-20]
 • تانک فارم شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس با روش HAZOP [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-51]
 • تبخیر ناگهانی چندمرحله‌ای ارزیابی اقتصادی تولید هم‌زمان آب شیرین و برق با استفاده از گازهای فلر عسلویه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • تبدیل متانول به بنزین شبیه‌سازی فرایند تبدیل گاز فلر به بنزین با رویکرد کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید محصول [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-63]
 • تحریم بررسی آثار تحریم بر قراردادهای نفتی بین‌المللی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • تحلیل آماری گوگردزدایی اکسایشی نفتای سبک در حضور کاتالیست اکسید روی بر پایه زئولیت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 59-68]
 • تحلیل اقتصادی امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی تهران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 28-42]
 • تحلیل اگزرژی بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 6-15]
 • تحلیل ترمودینامیکی بررسی و تحلیل ترمودینامیکی ریفورمینگ بخار گلیسیرین و اتانول در تولید هیدروژن [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 12-28]
 • تحلیل راهبردی تحلیل راهبردی SWOT-ANP مخازن گاز غیرمتداول ایران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 12-22]
 • تحلیل سوات ارتقای سطح برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره‌وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 67-76]
 • تخلخل بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 18-27]
 • تخمین عمر خستگی شبیه‌سازی سه‌بعدی و بررسی تأثیر دما در ترک‌های شبه‌بیضوی محوری و محیطی در مخازن استوانه‌ای [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 37-46]
 • تراوایی و انتخاب‌پذیری ارزیابی تراوش‌پذیری گازهای متان و کربن‌دی‌اکسید از غشای شبکۀ آمیختۀ پباکس/پلی‌اتیلن‌گلایکول/نانوذرات روی‌اکسید [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 15-24]
 • ترک‌های شبه‌بیضوی شبیه‌سازی سه‌بعدی و بررسی تأثیر دما در ترک‌های شبه‌بیضوی محوری و محیطی در مخازن استوانه‌ای [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 37-46]
 • ترکیه تحلیل محورهای سیاست گازی ترکیه برای بازنگری قراردادهای بلندمدت گازی (اثرگذاری بر منافع انرژی ج.ا.ایران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 33-38]
 • تری ‌‌ریفرمر مقایسۀ عملکرد تری ‌‌ریفرمرهای بستر ثابت، بستر شناور و ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 58-63]
 • تری ریفورمینگ متان مقایسه مدل‌سازی کوپل حرارتی فرآیند کاتالیستی تری ریفورمینگ متان و هیدروژن زدایی از متانول در بستر ثابت و بستر سیال [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 20-30]
 • تزریق قرارداد خدمات ذخیره‌سازی گاز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-92]
 • تزریق آب مطالعۀ شبیه‌سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام (میدان جفیر) و مقایسۀ آن با تولید طبیعی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 6-15]
 • تزریق تناوبی آب و گاز مطالعۀ شبیه‌سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام (میدان جفیر) و مقایسۀ آن با تولید طبیعی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 6-15]
 • تزریق گاز مطالعۀ شبیه‌سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام (میدان جفیر) و مقایسۀ آن با تولید طبیعی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 6-15]
 • تزریق گاز بررسی بصری تزریق فوم در یک محیط متخلخل شکاف‌دار شفاف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 32-36]
 • تصمیم گیری مکان‌یابی مخازن استراتژیک نفت و گاز با تلفیق تکنیک تصمیم‌گیری گروهی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 8-28]
 • تعادل بخار-مایع اثر تعادل بخار-مایع بر جذب گاز CO2 توسط محلول آبی پپرازین و مایع یونی به روش طراحی آزمایش مرکب مرکزی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]
 • تعادل شیمیایی تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-46]
 • تعادل فازی تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-46]
 • تغییرات آب‌وهوا بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 44-56]
 • تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال بررسی آثار تحریم بر قراردادهای نفتی بین‌المللی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • تغییر پارامترهای عملیاتی شبیه‌سازی دینامیکی و بررسی تغییرات پارامترهای عملیاتی بر میزان گوگرد تولیدی در واحد SRU- مطالعه موردی پالایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 57-75]
 • تقاضای گاز کشش تقاضای گاز در گروه کشورهای منتخب [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 29-46]
 • تقطیر شبیه سازی استاتیک و دینامیک واحد خالص سازی ۱ و ۳ بوتادین [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 36-45]
 • تقطیر میعانات گازی امکان‌سنجی فنی- اقتصادی به‌کارگیری لوله‌های گرمایی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • تکنولوژیی نوین پلاسما گذر از پژوهش به فناوری: تکنولوژی نوین پلاسما در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 29-36]
 • تکنیک‌های بهینه‌سازی مروری بر مطالعات روش‌های محاسباتی بهینه‌سازی تزریق گاز در فرازآوری مصنوعی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 42-60]
 • تنش در ناحیه HAZ بررسی خوردگی توأم با تنش (SSC) در ناحیه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • توسعه پایدار بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 44-56]
 • توسعه پایدار برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 68-80]
 • توسعۀ پایدار نقش گاز در محیط‌ زیست و اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 8-14]
 • تولید نگاهی به وضعیت هلیوم در جهان به‌منظور برنامه‌ریزی برای این منبع اقتصادی مهم جدید برای ایران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 39-47]
 • تولید برق ـ فشارافزایی گاز ـ تبدیل گاز به مایع ـ ارزیابی اقتصادی مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش‌های بازیابی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • تولید پایدار نقش گاز در محیط‌ زیست و اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 8-14]
 • تولید نفت مروری بر مطالعات روش‌های محاسباتی بهینه‌سازی تزریق گاز در فرازآوری مصنوعی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 42-60]
 • تولید هم‌زمان تحلیل فنی و اقتصادی عملکرد یک سیستم تولید هم‌زمان بر پایۀ تکنولوژی پیل سوختی اکسید جامد با کاربری در ساختمان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-52]
 • تولید همزمان برق و حرارت آنالیز ترمودینامیکی و زیست‌محیطی استفاده از سیستم تولید انرژی همزمان خورشیدی-پیل سوختی در منازل مسکونی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تولید هیدروژن بررسی و تحلیل ترمودینامیکی ریفورمینگ بخار گلیسیرین و اتانول در تولید هیدروژن [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 12-28]
 • تیتانیا مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]

ج

 • ج.ا.ایران تحلیل محورهای سیاست گازی ترکیه برای بازنگری قراردادهای بلندمدت گازی (اثرگذاری بر منافع انرژی ج.ا.ایران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 33-38]
 • جابه‌جایی نفت بررسی بصری تزریق فوم در یک محیط متخلخل شکاف‌دار شفاف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 32-36]
 • جایگاه‌های سوخت‌رسانی تحلیل فنی و کاربردی واحدهای قابل‌حمل LNG در کشور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 47-56]
 • جداسازی شبیه‌سازی و مقایسه روش‌های مختلف فرآورش بنزن از بنزین [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-19]
 • جداسازی مروری بر واحدهای عملیاتی واحد فراورش مرکزی نفت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 6-11]
 • جداسازی بنزن از بنزین شبیه‌سازی و مقایسه روش‌های مختلف فرآورش بنزن از بنزین [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-19]
 • جداسازی گاز اسیدی امکان‌سنجی و انتخاب فرایند مناسب جهت بازیافت گاز فلر در پالایشگاه پارسیان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 64-71]
 • جداسازی گازی غشاء مکانیزم‌های جداسازی گازها توسط غشاء [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 10-16]
 • جداسازی هوا شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 43-52]
 • جذب آب مروری بر نانو جاذب‌های آلی- فلزی و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای نم‌زدایی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]
 • جذب دی اکسید کربن عیب‌یابی و رفع عیب برج جذب گازترش به‌وسیله شبکه‌های عصبی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 58-67]
 • جذب سطحی جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن بر روی غربال مولکولی کربنی وکربن فعال [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 16-23]
 • جذب سطحی مروری بر نانو جاذب‌های آلی- فلزی و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای نم‌زدایی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]
 • جذب سطحی مروری بر فرآیندهای مختلف برای جلوگیری از رسوب گوگرد در خطوط لوله گاز طبیعی و مقایسه آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 31-43]
 • جذب شیمیایی شبیه‌سازی پایا و دینامیکی واحد شیرین سازی گاز توسط حلال جایگزین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • جذب گاز دی‌اکسید کربن اثر تعادل بخار-مایع بر جذب گاز CO2 توسط محلول آبی پپرازین و مایع یونی به روش طراحی آزمایش مرکب مرکزی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]
 • جریان های گازی سولفور زدایی از جریان‌های گازی به کمک نانو ذرات اکسید روی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 46-52]
 • جستجوی مجذوری بهینه‌سازی و ارزیابی واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتیک الگوریتم با جستجوی مجذوری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 31-63]
 • جهان نگاهی به وضعیت هلیوم در جهان به‌منظور برنامه‌ریزی برای این منبع اقتصادی مهم جدید برای ایران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 39-47]

چ

 • چارچوب‌های آلی فلزی (MOFs) مروری بر نانو جاذب‌های آلی- فلزی و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای نم‌زدایی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]
 • چارچوب‌های پایدار مروری بر نانو جاذب‌های آلی- فلزی و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای نم‌زدایی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]
 • چاه آندی آبی بررسی کمی و کیفی چاه‌های آبی سیستم حفاظت کاتدی لوله‌های انتقال گاز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 18-26]
 • چاه تولیدی بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 57-67]
 • چاه گاز میعانی بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 57-67]
 • چرخه رانکین آلی ارزیابی فنی - اقتصادی بازیافت حرارت از دودکش کوره‌های واحد نم‌زدایی پالایشگاه گاز بیدبلند به کمک چرخه رانکین آلی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 29-41]
 • چند جداره جداسازی نوین متان از گاز طبیعی با نانو لوله‌های کربنی چند جداره در فرایند هیدرات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 37-45]
 • چند معیاره مکان‌یابی مخازن استراتژیک نفت و گاز با تلفیق تکنیک تصمیم‌گیری گروهی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 8-28]

ح

 • حجم شیل بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 18-27]
 • حرارت اتلافی ارزیابی فنی - اقتصادی بازیافت حرارت از دودکش کوره‌های واحد نم‌زدایی پالایشگاه گاز بیدبلند به کمک چرخه رانکین آلی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 29-41]
 • حفاری شناخت و بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفاری در مخازن هیدرات گازی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 53-62]
 • حفظت کاتدی بررسی کمی و کیفی چاه‌های آبی سیستم حفاظت کاتدی لوله‌های انتقال گاز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 18-26]
 • حلال جاذب متیل دی اتانول آمین شبیه‌سازی فرآیند بازیابی گازهای ارسالی به مشعل برای استفاده مجدد از آن‌ها به‌عنوان منابع سوخت هیدروکربنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 76-85]
 • حلال فیزیکی مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]

خ

 • خدمات قرارداد خدمات ذخیره‌سازی گاز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-92]
 • خدمات پس از فروش واکاوی الگوی مناسب خدمات در صنعت گاز مایع ایران: رویکرد کلاس جهانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 53-67]
 • خط لوله شبیه‌سازی انتقال گاز طبیعی توسط خط لوله در شرایط دوفازی و فوق بحرانی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 8-16]
 • خطوط انتقال مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خط انتقال دریایی سروش- ابوذر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 35-40]
 • خطوط انتقال گاز ترش بررسی خوردگی توأم با تنش (SSC) در ناحیه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • خواص سطحی بررسی آزمایشگاهی اثر خواص شیمی سطح گرافن بر فرآیند تشکیل هیدرات متان و میزان ذخیره‌سازی و پایداری آن [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 8-19]
 • خوردگی بررسی کمی و کیفی چاه‌های آبی سیستم حفاظت کاتدی لوله‌های انتقال گاز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 18-26]
 • خوردگی اکسیژنی روشی نوین برای بهره‌برداری بهینه‌ از برج خنک‌کننده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]
 • خوردگی توأم با تنش(SSC) بررسی خوردگی توأم با تنش (SSC) در ناحیه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]

د

 • داده‌های PVT آزمایشگاهی ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 62-75]
 • داده‌های تلفیقی کشش تقاضای گاز در گروه کشورهای منتخب [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 29-46]
 • درصد تبدیل مدل‌سازی فرآیند اکسایش زوجی متان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 60-69]
 • دوفازی شبیه‌سازی انتقال گاز طبیعی توسط خط لوله در شرایط دوفازی و فوق بحرانی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 8-16]
 • دی‌اکسید کربن مروری بر سنتز متانول، پیشنهاد سازوکار تولید بر اساس پتانسیل تعلیق کلوئیدی و روش DFT [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 8-27]
 • دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-46]
 • دی‌کانولوشن ارزیابی عملکرد عملیات اسیدکاری ماتریسی در یک مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از آنالیز چاه آزمایی دی‌کانولوشن و تفسیر نمودارهای تولید [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذخیره‌سازی بررسی آزمایشگاهی اثر خواص شیمی سطح گرافن بر فرآیند تشکیل هیدرات متان و میزان ذخیره‌سازی و پایداری آن [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 8-19]
 • ذخیره‌سازی تسریع فرایند هسته‌زایی به کمک نانومواد متخلخل در ذخیره‌سازی گاز [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 73-81]
 • ذخیره ‏سازی جداسازی نوین متان از گاز طبیعی با نانو لوله‌های کربنی چند جداره در فرایند هیدرات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 37-45]
 • ذخیره‌سازی گاز طبیعی بررسی ضرورت ایجاد مخازن زیرزمینی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 28-38]
 • ذخیره سازی گاز طبیعی بررسی پدیده نفوذ مولکولی در فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در یک مخزن نفتی تخلیه شده‌ی شکافدار [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-35]

ر

 • رآکتور بستر ثابت بررسی عملکرد نانوکاتالیست آهن در تولید سوخت‌های مایع از گازهای سنتزی: مطالعات تجربی و مدل‌سازی CFD [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 57-66]
 • رآکتور بستر ثابت مقایسۀ عملکرد تری ‌‌ریفرمرهای بستر ثابت، بستر شناور و ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 58-63]
 • رآکتور بستر شناور مقایسۀ عملکرد تری ‌‌ریفرمرهای بستر ثابت، بستر شناور و ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 58-63]
 • رآکتور تصفیه هیدروژنی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-17]
 • رآکتور ستون حبابی ارائۀ یک روش جهت طراحی رآکتور ستون حبابی برای فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 17-23]
 • رآکتور ستون حبابی دوغابی مقایسۀ عملکرد تری ‌‌ریفرمرهای بستر ثابت، بستر شناور و ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 58-63]
 • رآکتور غیرکاتالیستی تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-42]
 • رآکتور مونولیتی بررسی تولید هیدروژن از طریق ریفورمینگ متان در رآکتورهای مونولیتی با استفاده از روش‌های CFD [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 50-57]
 • رآکتور ناپیوسته گوگردزدایی اکسایشی نفتای سبک در حضور کاتالیست اکسید روی بر پایه زئولیت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 59-68]
 • رئولوژی بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و شیمیایی سیالات سبک وزن کلوئیدی گازی افرونی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]
 • راکتور کوپل حرارتی مقایسه مدل‌سازی کوپل حرارتی فرآیند کاتالیستی تری ریفورمینگ متان و هیدروژن زدایی از متانول در بستر ثابت و بستر سیال [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 20-30]
 • راندمان حرارتی ارزیابی فنی - اقتصادی بازیافت حرارت از دودکش کوره‌های واحد نم‌زدایی پالایشگاه گاز بیدبلند به کمک چرخه رانکین آلی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 29-41]
 • رانش گاز محلول نقش مکانیسم نفوذ مولکولی گاز در تولید از مخازن نفتی شکاف‌دار [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 77-86]
 • رژیم جریان دوفازی بهبود شرایط تولید برای جلوگیری از پسماند مایع در یکی از چاه‌های گازی عمودی در ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 69-79]
 • رژیم‌های جریان عمودی بهبود شرایط تولید برای جلوگیری از پسماند مایع در یکی از چاه‌های گازی عمودی در ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 69-79]
 • روابط تجربی ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 62-75]
 • روش تابعیت چگالی مروری بر سنتز متانول، پیشنهاد سازوکار تولید بر اساس پتانسیل تعلیق کلوئیدی و روش DFT [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 8-27]
 • روش سطح پاسخ گوگردزدایی اکسایشی نفتای سبک در حضور کاتالیست اکسید روی بر پایه زئولیت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 59-68]
 • روش مرکب مرکزی اثر تعادل بخار-مایع بر جذب گاز CO2 توسط محلول آبی پپرازین و مایع یونی به روش طراحی آزمایش مرکب مرکزی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]
 • روش‌های فرا ابتکاری مروری بر مطالعات روش‌های محاسباتی بهینه‌سازی تزریق گاز در فرازآوری مصنوعی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 42-60]
 • روی بررسی اثر ساختار پلی استایرنی سورفکتانت SDBS بر فرایند تشکیل هیدرات متان در حضور نانوذرات روی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 6-16]
 • رویگردانی طراحی مدل رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 47-58]
 • ریسک شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس با روش HAZOP [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-51]
 • ریسک‌های پیمان راهکارهای پیشگیری از دعاوی در پیمان‌های صنعت گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 69-79]
 • ریفورمینگ با بخار بررسی تولید هیدروژن از طریق ریفورمینگ متان در رآکتورهای مونولیتی با استفاده از روش‌های CFD [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 50-57]
 • ریفورمینگ بخار بررسی و تحلیل ترمودینامیکی ریفورمینگ بخار گلیسیرین و اتانول در تولید هیدروژن [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 12-28]

ز

 • زاگرس مطالعۀ ژئوشیمیایی میعانات گازی نواحی کپه‌داغ، بندرعباس و ایران مرکزی با استفاده از داده‌های ایزوتوپی و بایومارکری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • زمان تأخیر اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 43-49]
 • زون بندی بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 18-27]

ژ

 • ژنتیک الگوریتم بهینه‌سازی و ارزیابی واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتیک الگوریتم با جستجوی مجذوری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 31-63]

س

 • ساختمان تحلیل فنی و اقتصادی عملکرد یک سیستم تولید هم‌زمان بر پایۀ تکنولوژی پیل سوختی اکسید جامد با کاربری در ساختمان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-52]
 • سازند ایلام مطالعۀ شبیه‌سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام (میدان جفیر) و مقایسۀ آن با تولید طبیعی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 6-15]
 • سرمایه‌گذاری خارجی جایگاه قانونی قرارداد مشارکت در تولید در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 53-63]
 • سنتز فیشر تروپش سنتز فیشر تروپش برروی کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 58-68]
 • سنتز فیشر تروپش بررسی عملکرد نانوکاتالیست آهن در تولید سوخت‌های مایع از گازهای سنتزی: مطالعات تجربی و مدل‌سازی CFD [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 57-66]
 • سنتز فیشر تروپش بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 25-33]
 • سنگ‌شناسی بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 18-27]
 • سنگ مادر ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند پابده به عنوان سنگ منشا احتمالی در گستره فروافتادگی دزفول، جنوب غربی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 27-38]
 • سنگ منشأ مطالعۀ ژئوشیمیایی میعانات گازی نواحی کپه‌داغ، بندرعباس و ایران مرکزی با استفاده از داده‌های ایزوتوپی و بایومارکری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • سوآت تحلیل راهبردی SWOT-ANP مخازن گاز غیرمتداول ایران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 12-22]
 • سود اقتصادی بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 57-67]
 • سورفکتانت بررسی اثر ساختار پلی استایرنی سورفکتانت SDBS بر فرایند تشکیل هیدرات متان در حضور نانوذرات روی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 6-16]
 • سورفکتانت آنیونی و کاتیونی بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و شیمیایی سیالات سبک وزن کلوئیدی گازی افرونی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]
 • سولفور مروری بر فرآیندهای مختلف برای جلوگیری از رسوب گوگرد در خطوط لوله گاز طبیعی و مقایسه آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 31-43]
 • سولفور زدایی سولفور زدایی از جریان‌های گازی به کمک نانو ذرات اکسید روی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 46-52]
 • سی‌اف‌دی شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 6-13]
 • سیالات هوشمند استفاده از نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 33-42]
 • سیال کلوئیدی گازی افرونی بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و شیمیایی سیالات سبک وزن کلوئیدی گازی افرونی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]
 • سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی تهران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 28-42]
 • سیلیکا مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]

ش

 • شاخص بهره‌دهی بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • شاخص تفکیک مدل‌سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکرورآکتورهای منتخب با استفاده از نرم‌افزار کامسول [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 16-24]
 • شاخص عملکرد حجم طراحی جدید مبدل حرارتی پلیت-فین در سیکل مایع‌سازی ال‌ان‌جی C3MR [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 14-25]
 • شاخص نسبت نگهداشت هزینه امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی تهران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 28-42]
 • شبکه عصبی مدل‌سازی هیبریدی شبکه عصبی– الگوریتم ژنتیک برای جداسازی پارافین‌های خطی و شاخه‌ای به‌وسیله فرایند جذب به‌منظور ارتقای عدد اکتان بنزین [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 18-27]
 • شبکه عصبی مصنوعی عیب‌یابی و رفع عیب برج جذب گازترش به‌وسیله شبکه‌های عصبی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 58-67]
 • شبکۀ توزیع گاز مروری بر روش‌های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکۀ توزیع گاز طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 25-36]
 • شبیه‌سازی کاهش ترکیبات سولفوردار ورودی به برج‌های جذب سطحی واحد گاز مایع جهت افزایش راندمان جاذب‌ها [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 26-34]
 • شبیه‌سازی مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خط انتقال دریایی سروش- ابوذر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 35-40]
 • شبیه‌سازی امکان‌سنجی و انتخاب فرایند مناسب جهت بازیافت گاز فلر در پالایشگاه پارسیان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 64-71]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 24-31]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 43-52]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی فرآیند استحصال گوگرد در واحد حذف گازهای اسیدی پالایشگاه گازی خانگیران با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبیه سازی بررسی پدیده نفوذ مولکولی در فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در یک مخزن نفتی تخلیه شده‌ی شکافدار [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-35]
 • شبیه سازی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-17]
 • شبیه سازی CFD بررسی عملکرد فلر پر فشار پالایشگاه پنجم پارس جنوبی و عوامل موثر برعملکرد آن با استفاده از شبیه سازی CFD [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 69-82]
 • شبیه سازی استاتیک شبیه سازی استاتیک و دینامیک واحد خالص سازی ۱ و ۳ بوتادین [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 36-45]
 • شبیه‌سازی پایا شبیه‌سازی پایا و دینامیکی واحد شیرین سازی گاز توسط حلال جایگزین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • شبیه‌سازی پایا و دینامیکی شبیه‌سازی دینامیکی و بررسی تغییرات پارامترهای عملیاتی بر میزان گوگرد تولیدی در واحد SRU- مطالعه موردی پالایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 57-75]
 • شبیه‌سازی دینامیک شبیه‌سازی پایا و دینامیکی واحد شیرین سازی گاز توسط حلال جایگزین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • شبیه سازی دینامیکی شبیه سازی استاتیک و دینامیک واحد خالص سازی ۱ و ۳ بوتادین [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 36-45]
 • شبیه‌سازی مخزن مطالعۀ شبیه‌سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام (میدان جفیر) و مقایسۀ آن با تولید طبیعی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 6-15]
 • شدت و احتمال ریسک شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس با روش HAZOP [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-51]
 • شرایط عمومی پیمان تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 68-80]
 • شرکت‌های نفتی بین‌المللی بررسی آثار تحریم بر قراردادهای نفتی بین‌المللی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • شعله بررسی عملکرد فلر پر فشار پالایشگاه پنجم پارس جنوبی و عوامل موثر برعملکرد آن با استفاده از شبیه سازی CFD [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 69-82]
 • شیرین‌سازی بررسی فرآیندهای گاززدایی کاتالیستی از گوگرد مذاب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 64-69]
 • شیرین سازی شبیه‌سازی فرآیند بازیابی گازهای ارسالی به مشعل برای استفاده مجدد از آن‌ها به‌عنوان منابع سوخت هیدروکربنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 76-85]
 • شیرین‌سازی گاز بهینه‌سازی و ارزیابی واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتیک الگوریتم با جستجوی مجذوری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 31-63]
 • شیرین سازی گاز شبیه‌سازی پایا و دینامیکی واحد شیرین سازی گاز توسط حلال جایگزین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]

ص

 • صحت‌سنجی ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 62-75]
 • صرفه‌جویی انرژی گذر از پژوهش به فناوری: تکنولوژی نوین پلاسما در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 29-36]
 • صعود/ نزول فشار حباب نقش مکانیسم نفوذ مولکولی گاز در تولید از مخازن نفتی شکاف‌دار [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 77-86]
 • صنایع فرایندی تحول دیجیتال برای صنایع فرایندی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 61-68]

ض

 • ضرورت ایجاد مخازن بررسی ضرورت ایجاد مخازن زیرزمینی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 28-38]
 • ضریب انتقال حرارت بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 25-33]
 • ضریب رسانش گرمایی بررسی مطالعات آزمایشگاهی و تئوری بهبود ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 7-16]
 • ضریب نشر مروری بر روش‌های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکۀ توزیع گاز طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 25-36]

ط

 • طراحی ارائۀ یک روش جهت طراحی رآکتور ستون حبابی برای فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 17-23]

ظ

 • ظرفیت جذب مروری بر نانو جاذب‌های آلی- فلزی و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای نم‌زدایی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]

ع

 • عاری سازی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-17]
 • عدد اکتان مدل‌سازی هیبریدی شبکه عصبی– الگوریتم ژنتیک برای جداسازی پارافین‌های خطی و شاخه‌ای به‌وسیله فرایند جذب به‌منظور ارتقای عدد اکتان بنزین [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 18-27]
 • عدد ریسک شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس با روش HAZOP [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-51]
 • عدم قطعیت کلی عدم قطعیت کلی سیستم‌های اندازه‌گیری گاز: بررسی موردی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کنتورهای گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 17-28]
 • عیب یابی فرآیند عیب‌یابی و رفع عیب برج جذب گازترش به‌وسیله شبکه‌های عصبی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 58-67]

غ

 • غربال مولکولی کربنی جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن بر روی غربال مولکولی کربنی وکربن فعال [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 16-23]
 • غشا ارزیابی اقتصادی تولید هم‌زمان آب شیرین و برق با استفاده از گازهای فلر عسلویه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • غشای شبکۀ آمیخته ارزیابی تراوش‌پذیری گازهای متان و کربن‌دی‌اکسید از غشای شبکۀ آمیختۀ پباکس/پلی‌اتیلن‌گلایکول/نانوذرات روی‌اکسید [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 15-24]
 • غنی سازی جداسازی نوین متان از گاز طبیعی با نانو لوله‌های کربنی چند جداره در فرایند هیدرات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 37-45]
 • غیرمتداول تحلیل راهبردی SWOT-ANP مخازن گاز غیرمتداول ایران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 12-22]

ف

 • فتوسنتز روشی نوین برای بهره‌برداری بهینه‌ از برج خنک‌کننده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]
 • فرآوری مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 8-15]
 • فرآیند اصطکاک اغتشاشی توزیع میکرو/نانوذرات ZrO2 بر روی فولاد ST37 به کمک فرآیند اصطکاک اغتشاشی و بررسی تأثیر آن بر ارتقاء خواص فولاد در برابر خوردگی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 59-68]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بررسی عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری خطوط پرفشار گاز (مطالعه موردی شهرستان اسفراین و تحت حمایت شرکت گاز استان خراسان شمالی) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 39-56]
 • فرآیند کلاوس بررسی فرآیندهای گاززدایی کاتالیستی از گوگرد مذاب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 64-69]
 • فرآیند کلاوس اصلاح‌شده شبیه‌سازی دینامیکی و بررسی تغییرات پارامترهای عملیاتی بر میزان گوگرد تولیدی در واحد SRU- مطالعه موردی پالایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 57-75]
 • فرآیندهای سولفور زدایی مروری بر فرآیندهای مختلف برای جلوگیری از رسوب گوگرد در خطوط لوله گاز طبیعی و مقایسه آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 31-43]
 • فرآیندهای صنعتی پلاسما گذر از پژوهش به فناوری: تکنولوژی نوین پلاسما در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 29-36]
 • فرازآوری با گاز مروری بر مطالعات روش‌های محاسباتی بهینه‌سازی تزریق گاز در فرازآوری مصنوعی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 42-60]
 • فرازآوری مصنوعی بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • فرایند پریکو بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 6-15]
 • فرایند غشایی شبیه‌سازی فرایند تبدیل گاز فلر به بنزین با رویکرد کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید محصول [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-63]
 • فرایند کلاوس بررسی روش‌های راه‌انداز‌ی واحدها‌ی باز‌یافت گوگرد (بستر سرد و گرم) و نوآور‌ی در روش بستر سرد [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 16-20]
 • فلر تحلیل فنی و کاربردی واحدهای قابل‌حمل LNG در کشور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 47-56]
 • فلر شبیه‌سازی فرآیند بازیابی گازهای ارسالی به مشعل برای استفاده مجدد از آن‌ها به‌عنوان منابع سوخت هیدروکربنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 76-85]
 • فلر HP بررسی عملکرد فلر پر فشار پالایشگاه پنجم پارس جنوبی و عوامل موثر برعملکرد آن با استفاده از شبیه سازی CFD [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 69-82]
 • فورس ماژور بررسی آثار تحریم بر قراردادهای نفتی بین‌المللی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • فوق بحرانی شبیه‌سازی انتقال گاز طبیعی توسط خط لوله در شرایط دوفازی و فوق بحرانی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 8-16]
 • فولاد St37 توزیع میکرو/نانوذرات ZrO2 بر روی فولاد ST37 به کمک فرآیند اصطکاک اغتشاشی و بررسی تأثیر آن بر ارتقاء خواص فولاد در برابر خوردگی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 59-68]
 • فوم بررسی بصری تزریق فوم در یک محیط متخلخل شکاف‌دار شفاف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 32-36]

ق

 • قرارداد مشارکت در تولید جایگاه قانونی قرارداد مشارکت در تولید در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 53-63]
 • قراردادهای گازی تحلیل محورهای سیاست گازی ترکیه برای بازنگری قراردادهای بلندمدت گازی (اثرگذاری بر منافع انرژی ج.ا.ایران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 33-38]
 • قراردادهای نفتی جایگاه قانونی قرارداد مشارکت در تولید در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 53-63]
 • قراردادهای نفتی بررسی آثار تحریم بر قراردادهای نفتی بین‌المللی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • قوانین نفتی جایگاه قانونی قرارداد مشارکت در تولید در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 53-63]
 • قیمت تجهیز بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 6-15]
 • قیمت‌گذاری تحلیل محورهای سیاست گازی ترکیه برای بازنگری قراردادهای بلندمدت گازی (اثرگذاری بر منافع انرژی ج.ا.ایران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 33-38]

ک

 • کاتالیست نانو ساختار مس مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • کاتالیست‌های Fe و CFD بررسی عملکرد نانوکاتالیست آهن در تولید سوخت‌های مایع از گازهای سنتزی: مطالعات تجربی و مدل‌سازی CFD [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 57-66]
 • کاتالیست هتروژن سنتز فیشر تروپش برروی کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 58-68]
 • کارفرما تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 68-80]
 • کاستیک کاهش ترکیبات سولفوردار ورودی به برج‌های جذب سطحی واحد گاز مایع جهت افزایش راندمان جاذب‌ها [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 26-34]
 • کالیبراسیون عدم قطعیت کلی سیستم‌های اندازه‌گیری گاز: بررسی موردی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کنتورهای گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 17-28]
 • کاهش انتشار ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • کاهش انتشار برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 68-80]
 • کاهش تولید گاز بهبود شرایط تولید برای جلوگیری از پسماند مایع در یکی از چاه‌های گازی عمودی در ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 69-79]
 • کبالت سنتز فیشر تروپش برروی کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 58-68]
 • کپه‌داغ مطالعۀ ژئوشیمیایی میعانات گازی نواحی کپه‌داغ، بندرعباس و ایران مرکزی با استفاده از داده‌های ایزوتوپی و بایومارکری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • کربن فعال جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن بر روی غربال مولکولی کربنی وکربن فعال [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 16-23]
 • کروژن ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند پابده به عنوان سنگ منشا احتمالی در گستره فروافتادگی دزفول، جنوب غربی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 27-38]
 • کشش درآمدی تقاضا کشش تقاضای گاز در گروه کشورهای منتخب [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 29-46]
 • کشش قیمتی تقاضا کشش تقاضای گاز در گروه کشورهای منتخب [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 29-46]
 • کلاس جهانی واکاوی الگوی مناسب خدمات در صنعت گاز مایع ایران: رویکرد کلاس جهانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 53-67]
 • کلرین بررسی کمی و کیفی چاه‌های آبی سیستم حفاظت کاتدی لوله‌های انتقال گاز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 18-26]
 • کنتور توربینی عدم قطعیت کلی سیستم‌های اندازه‌گیری گاز: بررسی موردی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کنتورهای گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 17-28]
 • کنتور دیافراگمی عدم قطعیت کلی سیستم‌های اندازه‌گیری گاز: بررسی موردی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کنتورهای گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 17-28]
 • کوپلیمر بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 6-11]
 • کوره‌های نم‌زدایی گاز ارزیابی فنی - اقتصادی بازیافت حرارت از دودکش کوره‌های واحد نم‌زدایی پالایشگاه گاز بیدبلند به کمک چرخه رانکین آلی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 29-41]
 • کولر هوایی مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های خنک‌سازی گاز داغ خروجی از راکتور واحد پاک‌سازی گاز پسماند [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 70-76]

گ

 • گاز تسریع فرایند هسته‌زایی به کمک نانومواد متخلخل در ذخیره‌سازی گاز [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 73-81]
 • گاز تحلیل راهبردی SWOT-ANP مخازن گاز غیرمتداول ایران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 12-22]
 • گاز قرارداد خدمات ذخیره‌سازی گاز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-92]
 • گاز اسیدی مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • گاز ترش بهینه‌سازی و ارزیابی واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتیک الگوریتم با جستجوی مجذوری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 31-63]
 • گاز در دسترس مروری بر مطالعات روش‌های محاسباتی بهینه‌سازی تزریق گاز در فرازآوری مصنوعی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 42-60]
 • گاززدایی کاتالیستی بررسی فرآیندهای گاززدایی کاتالیستی از گوگرد مذاب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 64-69]
 • گاز سنتز سنتز فیشر تروپش برروی کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 58-68]
 • گاز سنتز مقایسۀ عملکرد تری ‌‌ریفرمرهای بستر ثابت، بستر شناور و ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 58-63]
 • گاز سنتز تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-42]
 • گاز سنتز کاربرد نانوفوتوکاتالیست در تولید گاز سنتز جهت تولید متانول تجدید پذیر: مطالعه آزمایشگاهی و مروری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-56]
 • گاز طبیعی مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 8-15]
 • گاز طبیعی نقش گاز در محیط‌ زیست و اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 8-14]
 • گاز طبیعی مروری بر فرآیندهای مختلف برای جلوگیری از رسوب گوگرد در خطوط لوله گاز طبیعی و مقایسه آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 31-43]
 • گاز طبیعی مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خط انتقال دریایی سروش- ابوذر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 35-40]
 • گاز طبیعی بررسی فنی-اقتصادی راهکارهای تأمین انرژی حرارتی مناطق دور از شبکه گاز- مطالعه موردی: استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 28-39]
 • گاز طبیعی طراحی مدل رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 47-58]
 • گاز طبیعی شبیه‌سازی انتقال گاز طبیعی توسط خط لوله در شرایط دوفازی و فوق بحرانی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 8-16]
 • گاز طبیعی مایع‌شده طراحی جدید مبدل حرارتی پلیت-فین در سیکل مایع‌سازی ال‌ان‌جی C3MR [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 14-25]
 • گاز فلر امکان‌سنجی و انتخاب فرایند مناسب جهت بازیافت گاز فلر در پالایشگاه پارسیان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 64-71]
 • گاز فلر شبیه‌سازی فرایند تبدیل گاز فلر به بنزین با رویکرد کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید محصول [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-63]
 • گاز گلخانه‌ای مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • گاز مایع کاهش ترکیبات سولفوردار ورودی به برج‌های جذب سطحی واحد گاز مایع جهت افزایش راندمان جاذب‌ها [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 26-34]
 • گاز مایع واکاوی الگوی مناسب خدمات در صنعت گاز مایع ایران: رویکرد کلاس جهانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 53-67]
 • گازمایع شبیه‌سازی فرایند تبدیل گاز فلر به بنزین با رویکرد کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید محصول [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-63]
 • گازهای اسیدی شبیه‌سازی فرآیند استحصال گوگرد در واحد حذف گازهای اسیدی پالایشگاه گازی خانگیران با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [(مقالات آماده انتشار)]
 • گازهای دورافتاده تحلیل فنی و کاربردی واحدهای قابل‌حمل LNG در کشور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 47-56]
 • گازهای فلر ارزیابی اقتصادی تولید هم‌زمان آب شیرین و برق با استفاده از گازهای فلر عسلویه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • گازهای گلخانه‌ای ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • گازهای گلخانه‌ای شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • گازهای گلخانه‌ای برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 68-80]
 • گازهای گلخانه‌ای امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی تهران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 28-42]
 • گرافن بررسی آزمایشگاهی اثر خواص شیمی سطح گرافن بر فرآیند تشکیل هیدرات متان و میزان ذخیره‌سازی و پایداری آن [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 8-19]
 • گرافن نانومتخلخل تسریع فرایند هسته‌زایی به کمک نانومواد متخلخل در ذخیره‌سازی گاز [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 73-81]
 • گرفتن مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • گلایسین اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 43-49]
 • گلسیرین بررسی و تحلیل ترمودینامیکی ریفورمینگ بخار گلیسیرین و اتانول در تولید هیدروژن [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 12-28]
 • گوگرد شبیه‌سازی فرآیند استحصال گوگرد در واحد حذف گازهای اسیدی پالایشگاه گازی خانگیران با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [(مقالات آماده انتشار)]
 • گوگردزدایی گوگردزدایی اکسایشی نفتای سبک در حضور کاتالیست اکسید روی بر پایه زئولیت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 59-68]
 • گوگرد مذاب بررسی فرآیندهای گاززدایی کاتالیستی از گوگرد مذاب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 64-69]

ل

 • لوریل الکل اتوکسیلات بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 6-11]
 • لوله مغزی بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 57-67]
 • لوله مغزی بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • لوله‌ی گرمایی امکان‌سنجی فنی- اقتصادی به‌کارگیری لوله‌های گرمایی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]

م

 • ماده فعال سطحی غیر یونی بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 6-11]
 • مالکیت قرارداد خدمات ذخیره‌سازی گاز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-92]
 • مایع‌سازی تحلیل فنی و کاربردی واحدهای قابل‌حمل LNG در کشور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 47-56]
 • مبدل حرارتی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 43-52]
 • مبدل حرارتی دولوله‌ای بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 25-33]
 • مبدل فین-صفحه شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 6-13]
 • متان بررسی تولید هیدروژن از طریق ریفورمینگ متان در رآکتورهای مونولیتی با استفاده از روش‌های CFD [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 50-57]
 • متان مروری بر سنتز متانول، پیشنهاد سازوکار تولید بر اساس پتانسیل تعلیق کلوئیدی و روش DFT [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 8-27]
 • متانول مروری بر سنتز متانول، پیشنهاد سازوکار تولید بر اساس پتانسیل تعلیق کلوئیدی و روش DFT [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 8-27]
 • متانول تجدید پذیر کاربرد نانوفوتوکاتالیست در تولید گاز سنتز جهت تولید متانول تجدید پذیر: مطالعه آزمایشگاهی و مروری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-56]
 • محاسبات اقتصادی امکان‌سنجی فنی و اقتصادی احداث واحد مینی LNG جهت تأمین گاز مصرف‌کننده‌های عمده استان خراسان رضوی در زمان‌های پیک مصرف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 8-17]
 • محیط رسوبی مطالعۀ ژئوشیمیایی میعانات گازی نواحی کپه‌داغ، بندرعباس و ایران مرکزی با استفاده از داده‌های ایزوتوپی و بایومارکری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • محیط رسوبی ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند پابده به عنوان سنگ منشا احتمالی در گستره فروافتادگی دزفول، جنوب غربی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 27-38]
 • محیط‌زیست نقش گاز در محیط‌ زیست و اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 8-14]
 • محیطزیست امکان‌سنجی و انتخاب فرایند مناسب جهت بازیافت گاز فلر در پالایشگاه پارسیان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 64-71]
 • محیط متخلخل تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-42]
 • مخازن زیرزمینی بررسی ضرورت ایجاد مخازن زیرزمینی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 28-38]
 • مخازن زیرزمینی قرارداد خدمات ذخیره‌سازی گاز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-92]
 • مخازن شکافدار بررسی پدیده نفوذ مولکولی در فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در یک مخزن نفتی تخلیه شده‌ی شکافدار [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-35]
 • مخازن گاز مایع تحت فشار حفاظت مخازن ذخیره گازهای مایع تحت فشار از رخداد BLEVE [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 20-30]
 • مخازن گاز میعانی ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 62-75]
 • مخازن گاز میعانی کربناته ارزیابی عملکرد عملیات اسیدکاری ماتریسی در یک مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از آنالیز چاه آزمایی دی‌کانولوشن و تفسیر نمودارهای تولید [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخازن نفت و گاز مکان‌یابی مخازن استراتژیک نفت و گاز با تلفیق تکنیک تصمیم‌گیری گروهی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 8-28]
 • مخازن نفتی تخلیه شده بررسی پدیده نفوذ مولکولی در فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در یک مخزن نفتی تخلیه شده‌ی شکافدار [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-35]
 • مخازن نفتی شکاف‌دار نقش مکانیسم نفوذ مولکولی گاز در تولید از مخازن نفتی شکاف‌دار [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 77-86]
 • مخزن بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 18-27]
 • مخزن تحت فشار شبیه‌سازی سه‌بعدی و بررسی تأثیر دما در ترک‌های شبه‌بیضوی محوری و محیطی در مخازن استوانه‌ای [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 37-46]
 • مخزن شکاف‌دار طبیعی بررسی بصری تزریق فوم در یک محیط متخلخل شکاف‌دار شفاف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 32-36]
 • مخلوط آبی آمین پپرازین و مایع یونی اثر تعادل بخار-مایع بر جذب گاز CO2 توسط محلول آبی پپرازین و مایع یونی به روش طراحی آزمایش مرکب مرکزی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]
 • مدل دوبینین رادوشکویچ جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن بر روی غربال مولکولی کربنی وکربن فعال [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 16-23]
 • مدل رمبراند واکاوی الگوی مناسب خدمات در صنعت گاز مایع ایران: رویکرد کلاس جهانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 53-67]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی فرآیند اکسایش زوجی متان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 60-69]
 • مدل‌سازی تجربی گوگردزدایی اکسایشی نفتای سبک در حضور کاتالیست اکسید روی بر پایه زئولیت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 59-68]
 • مدل سینتیکی جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن بر روی غربال مولکولی کربنی وکربن فعال [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 16-23]
 • مدل‌های کوچک بررسی بصری تزریق فوم در یک محیط متخلخل شکاف‌دار شفاف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 32-36]
 • مدیریت تحول دیجیتال برای صنایع فرایندی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 61-68]
 • مدیریت ادعا راهکارهای پیشگیری از دعاوی در پیمان‌های صنعت گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 69-79]
 • مدیریت بحران بررسی عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری خطوط پرفشار گاز (مطالعه موردی شهرستان اسفراین و تحت حمایت شرکت گاز استان خراسان شمالی) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 39-56]
 • مدیریت کربن امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی تهران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 28-42]
 • مراکز کالیبراسیون عدم قطعیت کلی سیستم‌های اندازه‌گیری گاز: بررسی موردی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کنتورهای گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 17-28]
 • مصاحبه ارتقای سطح برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره‌وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 67-76]
 • مصرف‌کنندگان طراحی مدل رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 47-58]
 • مصرف و تجارت جهانی هلیوم نگاهی به وضعیت هلیوم در جهان به‌منظور برنامه‌ریزی برای این منبع اقتصادی مهم جدید برای ایران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 39-47]
 • مطالعه مخاطرات و راهبردی شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس با روش HAZOP [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-51]
 • معادله ی حالت شبیه سازی استاتیک و دینامیک واحد خالص سازی ۱ و ۳ بوتادین [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 36-45]
 • مقاومت در برابر خوردگی توزیع میکرو/نانوذرات ZrO2 بر روی فولاد ST37 به کمک فرآیند اصطکاک اغتشاشی و بررسی تأثیر آن بر ارتقاء خواص فولاد در برابر خوردگی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 59-68]
 • مکان یابی مکان‌یابی مخازن استراتژیک نفت و گاز با تلفیق تکنیک تصمیم‌گیری گروهی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 8-28]
 • مکانیزم جریانی مکانیزم‌های جداسازی گازها توسط غشاء [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 10-16]
 • مکانیزم حلالیت-نفوذ مکانیزم‌های جداسازی گازها توسط غشاء [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 10-16]
 • مکانیسم توسعۀ پاک ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • مناطق مسکونی بررسی فنی-اقتصادی راهکارهای تأمین انرژی حرارتی مناطق دور از شبکه گاز- مطالعه موردی: استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 28-39]
 • منواکسیدکربن مروری بر سنتز متانول، پیشنهاد سازوکار تولید بر اساس پتانسیل تعلیق کلوئیدی و روش DFT [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 8-27]
 • موجودی انتشار مروری بر روش‌های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکۀ توزیع گاز طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 25-36]
 • میدان الکتریکی بررسی روش‌های مختلف نمک‌زدایی از نفت خام و نحوه عملکرد انواع نمک‌زدای الکترواستاتیکی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 64-72]
 • میکروکانال مدل‌سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکرورآکتورهای منتخب با استفاده از نرم‌افزار کامسول [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 16-24]

ن

 • ناحیه گازی شده نقش مکانیسم نفوذ مولکولی گاز در تولید از مخازن نفتی شکاف‌دار [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 77-86]
 • نانوذرات بررسی اثر ساختار پلی استایرنی سورفکتانت SDBS بر فرایند تشکیل هیدرات متان در حضور نانوذرات روی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 6-16]
 • نانو ذرات اکسید روی سولفور زدایی از جریان‌های گازی به کمک نانو ذرات اکسید روی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 46-52]
 • نانوذرات روی‌اکسید ارزیابی تراوش‌پذیری گازهای متان و کربن‌دی‌اکسید از غشای شبکۀ آمیختۀ پباکس/پلی‌اتیلن‌گلایکول/نانوذرات روی‌اکسید [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 15-24]
 • نانو ذره ZrO2 توزیع میکرو/نانوذرات ZrO2 بر روی فولاد ST37 به کمک فرآیند اصطکاک اغتشاشی و بررسی تأثیر آن بر ارتقاء خواص فولاد در برابر خوردگی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 59-68]
 • نانوسیال بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 25-33]
 • نانوسیالات بررسی مطالعات آزمایشگاهی و تئوری بهبود ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 7-16]
 • نانوفناوری استفاده از نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 33-42]
 • نانو فوتوکاتالیست کاربرد نانوفوتوکاتالیست در تولید گاز سنتز جهت تولید متانول تجدید پذیر: مطالعه آزمایشگاهی و مروری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-56]
 • نانولوله‏ های کربنی جداسازی نوین متان از گاز طبیعی با نانو لوله‌های کربنی چند جداره در فرایند هیدرات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 37-45]
 • نرخ بازده داخلی مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های تولید پروپیلن از طریق فناوری‌های هیدروژن زدایی پروپان (PDH) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 40-52]
 • نرخ بحرانی پسماند مایعات بهبود شرایط تولید برای جلوگیری از پسماند مایع در یکی از چاه‌های گازی عمودی در ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 69-79]
 • نرم‌افزار کاهش ترکیبات سولفوردار ورودی به برج‌های جذب سطحی واحد گاز مایع جهت افزایش راندمان جاذب‌ها [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 26-34]
 • نرم افزار Aspen شبیه‌سازی دینامیکی و بررسی تغییرات پارامترهای عملیاتی بر میزان گوگرد تولیدی در واحد SRU- مطالعه موردی پالایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 57-75]
 • نرم‌افزار اکلیپس 100 مطالعۀ شبیه‌سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام (میدان جفیر) و مقایسۀ آن با تولید طبیعی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 6-15]
 • نفت استفاده از نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 33-42]
 • نفتای سبک گوگردزدایی اکسایشی نفتای سبک در حضور کاتالیست اکسید روی بر پایه زئولیت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 59-68]
 • نفت خام بررسی روش‌های مختلف نمک‌زدایی از نفت خام و نحوه عملکرد انواع نمک‌زدای الکترواستاتیکی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 64-72]
 • نفت خام مروری بر واحدهای عملیاتی واحد فراورش مرکزی نفت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 6-11]
 • نفوذ مولکولی بررسی پدیده نفوذ مولکولی در فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در یک مخزن نفتی تخلیه شده‌ی شکافدار [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-35]
 • نفوذ مولکولی نقش مکانیسم نفوذ مولکولی گاز در تولید از مخازن نفتی شکاف‌دار [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 77-86]
 • نم‌زدایی مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 8-15]
 • نم‌زدایی مروری بر نانو جاذب‌های آلی- فلزی و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای نم‌زدایی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]
 • نمک‌زدایی بررسی روش‌های مختلف نمک‌زدایی از نفت خام و نحوه عملکرد انواع نمک‌زدای الکترواستاتیکی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 64-72]
 • نمک‌زدایی مروری بر واحدهای عملیاتی واحد فراورش مرکزی نفت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 6-11]
 • نمک‌های فلزی بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 52-56]
 • نمودارگیری تولید ارزیابی عملکرد عملیات اسیدکاری ماتریسی در یک مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از آنالیز چاه آزمایی دی‌کانولوشن و تفسیر نمودارهای تولید [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • واحد MTBE کاربرد نانوفوتوکاتالیست در تولید گاز سنتز جهت تولید متانول تجدید پذیر: مطالعه آزمایشگاهی و مروری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-56]
 • واحد آمین شبیه‌سازی پایا و دینامیکی واحد شیرین سازی گاز توسط حلال جایگزین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • واحد بازیافت گوگرد بررسی روش‌های راه‌انداز‌ی واحدها‌ی باز‌یافت گوگرد (بستر سرد و گرم) و نوآور‌ی در روش بستر سرد [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 16-20]
 • واحد تصفیه‌ی گاز امکان‌سنجی فنی- اقتصادی به‌کارگیری لوله‌های گرمایی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • واحد فراورش مروری بر واحدهای عملیاتی واحد فراورش مرکزی نفت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 6-11]
 • واحد قابل‌حمل LNG تحلیل فنی و کاربردی واحدهای قابل‌حمل LNG در کشور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 47-56]
 • واحد مینی LNG امکان‌سنجی فنی و اقتصادی احداث واحد مینی LNG جهت تأمین گاز مصرف‌کننده‌های عمده استان خراسان رضوی در زمان‌های پیک مصرف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 8-17]
 • واحدهای پاکسازی گاز پسماند (TGT) مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های خنک‌سازی گاز داغ خروجی از راکتور واحد پاک‌سازی گاز پسماند [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 70-76]
 • واحدهای عملیاتی مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 8-15]
 • واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman مدل‌سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکرورآکتورهای منتخب با استفاده از نرم‌افزار کامسول [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 16-24]
 • وزن‌دهی معیارها برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز، بر پایۀ تکنیک SWOT و روش وزن‌دهی SWARA با تأکید بر ارائۀ خدمات سبز [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 47-61]
 • ویسکوزیته استفاده از نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 33-42]

ه

 • هایسیس مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خط انتقال دریایی سروش- ابوذر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 35-40]
 • هرزروی سیال حفاری افرونی بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و شیمیایی سیالات سبک وزن کلوئیدی گازی افرونی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]
 • هسته‌زایی بررسی اثر ساختار پلی استایرنی سورفکتانت SDBS بر فرایند تشکیل هیدرات متان در حضور نانوذرات روی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 6-16]
 • هسته‌زایی تسریع فرایند هسته‌زایی به کمک نانومواد متخلخل در ذخیره‌سازی گاز [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 73-81]
 • هلیوم نگاهی به وضعیت هلیوم در جهان به‌منظور برنامه‌ریزی برای این منبع اقتصادی مهم جدید برای ایران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 39-47]
 • هم‌افزایی بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 52-56]
 • همبست آب و انرژی ارزیابی اقتصادی تولید هم‌زمان آب شیرین و برق با استفاده از گازهای فلر عسلویه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • هوش مصنوعی تحول دیجیتال برای صنایع فرایندی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 61-68]
 • هیدرات جداسازی نوین متان از گاز طبیعی با نانو لوله‌های کربنی چند جداره در فرایند هیدرات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 37-45]
 • هیدرات بررسی اثر ساختار پلی استایرنی سورفکتانت SDBS بر فرایند تشکیل هیدرات متان در حضور نانوذرات روی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 6-16]
 • هیدرات تتراهیدروفوران اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 43-49]
 • هیدرات گازی بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 6-11]
 • هیدرات گازی بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 52-56]
 • هیدرات گازی شناخت و بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفاری در مخازن هیدرات گازی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 53-62]
 • هیدرات گازی مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خط انتقال دریایی سروش- ابوذر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 35-40]
 • هیدرات متان بررسی آزمایشگاهی اثر خواص شیمی سطح گرافن بر فرآیند تشکیل هیدرات متان و میزان ذخیره‌سازی و پایداری آن [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 8-19]
 • هیدروژن زدایی از متانول مقایسه مدل‌سازی کوپل حرارتی فرآیند کاتالیستی تری ریفورمینگ متان و هیدروژن زدایی از متانول در بستر ثابت و بستر سیال [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 20-30]
 • هیدروژن سبز کاربرد نانوفوتوکاتالیست در تولید گاز سنتز جهت تولید متانول تجدید پذیر: مطالعه آزمایشگاهی و مروری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-56]
 • هیدروژن سولفید بررسی روش‌های مهار هیدروژن سولفید در صنعت نفت و گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 24-32]