دریافت فرم‌‌ها ی اجباری در ارسال مقاله

فرم‌های اجباری در ارسال مقاله

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله
چاپ و نشر مقالات پس از دریافت تعهد نامه تأیید شده توسط نویسنده مسؤول مبنی بر اصالت اثر نویسندگان امکان‌پذیر می‌باشد. لذا رعایت قوانین مربوط به سرقت ادبی - علمی به عهده نویسندگان است. نویسندگان مقالات مسؤول نوشته‌ها و نظرات خود هستند، آراء و نظریات آنها لزوماً نظر مدیر مسؤول، سردبیر و اعضای هیأت تحریریه مجله نیست.

 

تعهدنامه
لازم است نویسندگان محترم اصول اخلاقی انتشار مقاله برای نشریه مهندسی گاز ایران را با دقت مطالعه نموده و در صورتی که آن را می‌پذیرند، فرم تعهد نویسندگان رابرای نشریه مهندسی گاز ایران را از سامانه نشریه یا وبگاه انجمن مهندسی گاز ایران دانلود نموده و پس از تکمیل از جمله مشخص کردن دقیق این که مقاله مستخرج از کدام نوع تحقیقات است، آن را امضا، اسکن و  همراه مقاله ارسال نمایند. بررسی مقاله در نشریه مهندسی گاز ایران منوط به امضاء تعهدنامه و تعارض منافع توسط نویسندگان محترم است.

 

  • فرم تعهدنامه:          word ،Pdf
  • فرم تعارض منافع:   word ،Pdf