کلیدواژه‌ها = شرایط عمومی پیمان
تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت

دوره 8، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 68-80

محسن سیف الهی؛ اکبر بشیری؛ رضا سکوتی نسیمی