کلیدواژه‌ها = خطوط انتقال گاز ترش
بررسی خوردگی توأم با تنش (SSC) در ناحیه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 17-26

جلیل جمالی؛ حسین اسماعیلی مزیدی؛ محمد عامل کاشی پز