مدل‌سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکرورآکتورهای منتخب با استفاده از نرم‌افزار کامسول

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

بخش مهمی از فرایندهای شیمیایی را عمل اختلاط و ترکیب مواد تشکیل می‌دهد. در این تحقیق، سعی شده است شبیه‌سازی اختلاط واکنش Villermaux-Dushman با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی COMSOL Multiphysics برای دو میکروکانال با سطح مقطع‌های مربعی و ذوزنقه‌ای با ابعاد مشخص و به‌منظور دستیابی به حداقل شاخص جدایش خروجی بررسی می‌شود. از داده‌های تجربی برای ورودی‌های معلوم به نرم‌افزار استفاده شد. اثر دبی حجمی بر شاخص جدایی Xs به‌عنوان معیار سنجش کیفیت اختلاط و نیز افت فشار درون میکروکانال بررسی شد. نتایج حاصل از مدل‌سازی حاکی از آن است که در کلیۀ دبی‌ها، میکروکانال Tشکل با سطح مقطع مربعی با شاخص جدایش نزدیک‌تر به صفر (۰/۰۰۰۱ - ۰/۰۰۶۷) نسبت به میکروکانال T شکل با سطح مقطع ذوزنقه‌ای عملکرد بهتری دارد. مقادیر افت فشار، هم در کار مدل و هم کار تجربی در همۀ دبی‌ها از ml/min۱ تا ۱۸ نزدیک به هم و در محدودۀ bar۰/۰۱ تا ۰/۳ تغییر کرد. همچنین نرم‌افزار مورد استفاده نشان داد که در مدل‌سازی واکنش موازی –رقابتی یدید-یدات از دقت نسبتاً زیادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling of the Parallel-Competitive Reaction of Villermaux-Dushman in Selected Microreactors Using COMSOl Software

نویسندگان [English]

 • Peyvand Valeh-e-Sheyda
 • Majid Yarmohammad Touski

Chemical Engineering Department, Kermanshah University of Technology, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

A significant part of the chemical process is the mixing and mixing process. In this research, it has been tried to simulate the mixing of the Villermaux-Dushman reaction using the COMSOL Multiphysics simulation software for two microchannels with specified square and trapezoidal dimensions to achieve the minimum output separation index. Experimental data were used for the inputs to the software. The effect of volumetric flow on the Xs, separation index, as a measure of mixing quality and the drop in microchannel pressure was investigated. The results of modeling show that for all flow rates, the T-shaped micro-channel with square cross-section with separation index close to zero (0.0067-0.0001) performs better than T-shaped micro-channel with trapezoidal cross-section. The pressure drop, both in model work and experimental work, was varied in the range of 0.01 to 0.3 bar by changing the flow rate from 1 to 18 ml/min, in discharge. The pressure, velocity, and separation index contours were compared for each microchannel. Also, the software used has shown that it has a fairly high accuracy in modeling the parallel reaction of iodide-iodate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mixing
 • Microchannel
 • Parallel-Competitive Reaction of Villermaux-Dushman
 • Segregation index
 1. Bourne J. R. (2008), “Comments on the iodide/iodate method for characterising micromixing”, Chemical Engineering, 140, pp 638-641.
 2. Ehrfeld W., Hessel V., and Löwe H. (2000), “Microreactors”, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim.
 3. Falk L., and Commenge J.M. (2010), “Performance comparison of micromixers”. Chem Eng Sci, 65, pp 405-411.
 4. Kashid, M., Renken A., and Kiwi-Minsker L. (2011), “Mixing efficiency and energy consumption for five generic microchannels designs”, Chemical Engineering Journal. (167), pp 436-443.
 5.  
 6. Hessel,V., Renken,A., Schouten, J.C. and Yoshida, J. I. (2009), “Micro Process Engineering: A Comprehensive Handbook”, Vols. 1-3, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim.
 7. Hessel V., Lowe H., and Schonfeld F. (2005), “Micromixers-a review on passive and active mixing principles”, Chem. Eng. Sci., 60, pp 2479-2501.
 8. Rahimi M., Azimi N., Parvizian F., and Alsairafi A.A. (2014), “Computational fluid dynamics modeling of micromixing performance in presence of microparticles in a tubular sonoreactor”, Comput. Chem. Eng. 60, 403-412.
 9. Rahimi M., Azimi N. Parsamogadam M. A, Rahimi A., Masahy M. M. (2017), “Mixing performance of T, Y, and oriented Y-micromixers with spatially arranged outlet channel: evaluation with Villermaux/Dushman test reaction”, Microsyst Technol, pp 3117-3130.
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401