بررسی آثار تحریم بر قراردادهای نفتی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، کد پستی ۱۴۹۱۱-۱۵۷۱۹

2 دانشجوی دکترای فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، کد پستی ۱۴۹۱۱-۱۵۷۱۹

چکیده

یکی از ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تحمیل خواسته‌ها و تأمین منافع یک کشور به کشور دیگر، استفاده از ابزار تحریم است. کشور صاحب‌نفوذ با همراهی سایر کشورها، با اعمال محدویت‌هایی اهداف مدنظر خود را بر کشور دیگر تحمیل می‌کند. نمونۀ آن، وضعیتی است که با تحریم برخی کشورها در صنعت نفت ایران به‌ وجود آمده است. یکی از پیامدهای این تحریم‌ها اثرگذاری آن بر قراردادهای نفتی بین‌المللی و خروج اجباری شرکت‌های نفتی بین‌المللی خارجی از ایران است. نفت ایران همواره به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید انرژی در معرض توجه بوده است؛ به‌ویژه آنکه تولید نفت در ایران به ابتکار سرمایه‌گذاری خارجی شروع شد. در این مقاله سؤال اصلی این است که تحریم چه آثاری بر قراردادهای نفتی به جا می‌گذارد؟ سرنوشت قرارداد پس از تحریم به چه شکل خواهد شد؟ در این مقاله تحریم را از منظر فورس ماژور و تغییر اوضاع‌واحوال بنیادین بررسی کرده و در پایان راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review the Effects of Sanctions on International Oil Contracts

نویسندگان [English]

 • Rahele Syyed Morteza Hossini 1
 • Arezoo Malekshah 2

1 Faculty Memeber, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 PhD Student. Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the economic and political tools to impose demands and provide the interests of a country to another country is to use the sanctions tool. The country of influence, along with other countries, imposes its goals on other countries by imposing restrictions.. An example is a situation that has been created by boycotting some countries in the Iranian oil industry. One of the implications of these sanctions is its impact on international oil contracts and the forced withdrawal of foreign international oil companies from Iran. Iran's oil has always been regarded as one of the important energy producing poles. In particular, oil production in Iran began on the initiative of foreign investment.. The main question in this article is what sanctions affect oil contracts? What will be the fate of the agreement after the boycott? This article examines the sanctions in terms of force majeure and the changing circumstances of the situation and, in the end, solutions have been proposed to overcome this challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oil Contracts
 • Sanctions
 • International Oil Companies
 • Major Trade
 • Fundamental Changes to the Situation
 1. ابراهیمی، سید نصرالله و شادی اویارحسین، «آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور»، دوفصلنامۀ دانش حقوق مدنی، ش۲،۱۳۹۱.
 2. حسینی، سید احمدرضا، تأثیر تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال بر معاهدات بین‌المللی، چ۱، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی، ۱۳۷۸.
 3. خوئینی، غفور، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات، چ۱، تهران، نشر فرهنگ صبا، ۱۳۸۶.
 4. زهرانی، مصطفی، «مبانی نظری تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران: موانع و چالش‌های نفت ایران»، بررسی‌های مسائل اقتصاد انرژی، س۱، ش۲، ۱۳۸۷.
 5. صیادی، محمد و فریدون برکشلی، «اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های بین‌المللی نفتی بر بخش انرژی ایران»، گزارش راهبردی، ش۱۵۵، ۱۳۹۱.
 6. صادقی زیازی، حاتم و افسانه بقائی‌برزآبادی، «آثار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی هوشمند در چهارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش۵۳، ۱۳۹۴.
 7. صفایی، سید حسین، «قوۀ قاهره یا فورس ماژور»، مجلۀ حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ش۳، ۱۳۶۴.
 8. صادقی مقدم، محمدحسن، «مطالعۀ تطبیقی "تأثیر تغییر اوضاع‌واحوال بر قرارداد" و راه‌حل حقوق ایران»، مجلۀ حقوقی، نشریۀ دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ش۲۵، ۱۳۷۹.
 9. ظریف، محمدجواد و  سعید میرزایی، «مباحث حقوق بین‌الملل: تحریم‌های یک‌جانبۀ آمریکا علیه ایران»، س۱۱، ش1، ۱۳۷۶.
 10. غمامی، سید محمدمهدی، «تحلیل گفتمان ضدحقوقی تحریم‌های آمریکا علیه دولت ایران»، فصلنامۀ مطالعات حقوق بشر اسلامی، س۲، ش۴، ۱۳۹۲.
 11. قادری، عبدالواحد و دیگران، بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران، چ۱، تهران، کتاب آوا، ۱۳۹۴.
 12. گراهام ایوانر و نونام جفری، فرهنگ روابط بین‌الملل. ترجمـۀ حمیـرا مشـیرزاده و حسین شریفی‌طرازکوهی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱.
 13. مشهدی، علی، مهناز رشیدی، «تأثیر تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران بر محیط‌زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین‌الملل»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، س۱۶، ش۴۶، ۱۳۹۴.
 14. مؤمنی وصالیان، هوشنگ و  حجت‌اله غنیمی‌فرد و محمد محمودی، «بررسی مقایسه‌ای قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران»، فصلنامۀ علوم اقتصادی، س۲، ش۶، ۱۳۸۸.
 15.  نوروزی خیابانی، مهدی، فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۴.
 16. وکیل، امیرساعد و زهرا تحصیلی، ایران و تحریم‌های بین‌المللی، چ۱، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۲.
 17. یاوری، کاظم و رضا محسنی، «آثار تحریم‌های تجاری و مالی بر اقتصاد ایران: تجزیه‌وتحلیل تاریخی»، مجلس و راهبرد، ش۶۱، ۱۳۸۸.
 18. Barry,Carter. E. “International Economic Sanctions: Improving the Haphazard U.S. Legal Regime”, California Law Review 75(4),1987.
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401