کشش تقاضای گاز در گروه کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

در این‌ مطالعه‌ به‌ برآورد کشش‌های قیمتی، درآمدی و متقاطع تقاضای گاز در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و درآمد متوسط در دوره زمانی 2020-1990 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته‌شده است‌. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت نشان داد که گاز، کالایی بی کشش در گروه کشورهای منتخب می‌باشد. کشش قیمتی گاز طبیعی در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و درآمد متوسط به ترتیب 0.256077 و 0.196553 می‌باشد. عکس‌العمل مصرف‌کنندگان گاز در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا، نسبت به تغییر یکسان در قیمت گاز بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از کشش درآمدی نشان داد که گاز کالایی، ضروری در گروه کشورهای منتخب می‌باشد. کشش درآمدی گاز در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و درآمد متوسط به ترتیب 0.355611 و 0.490959 می‌باشد و در نهایت نتایج حاصل از برآورد کشش متقاطع نشان داد که برق کالایی جانشین برای گاز در گروه کشورهای منتخب می‌باشد. کشش متقاطع گاز نسبت به قیمت برق در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و درآمد متوسط به ترتیب 0.029562 و 0.091683 می‌باشد. عکس‌العمل مصرف‌کنندگان گاز در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط نسبت به تغییر یکسان درامد و قیمت برق بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Elasticity of Natural Gas Demand in Selected Countries

نویسندگان [English]

 • Samira Yasavol 1
 • Parvaneh Salatin 2

1 M.Sc. Department of Industrial Engineering, Technical and Engineering Faculty, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran

چکیده [English]

In this study, the estimation of price, income and cross elasticities of gas demand in the selected group of high income and middle -income countries in the period of 1990-2020 has been done using the panel data method. The results of the estimation of the model using the fixed effects method showed that gas is an inelastic commodity in the group of selected countries. The price elasticity of natural gas in the group of selected high income and middle-income countries is 0.256077 and 0.196553 respectively. The reaction of gas consumers in the group of selected high-income countries is higher than the group of selected middle-income countries to the same change in the price of gas and also, the results of income elasticity showed that gas is an essential commodity in the group of selected countries. The income elasticity of gas in the group of selected high-income and middle-income countries is 0.355611 and 0.490959, respectively, and finally, the results of cross-elasticity estimation showed that electricity is a substitute for gas in the group of selected countries. The cross-elasticity of gas compared to the price of electricity in the group of selected high-income and middle-income countries is 0.029562 and 0.091683, respectively. The reaction of gas consumers in the group of selected middle-income countries to the same change in income and price of electricity is more than that of the group of selected high-income countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gas demand
 • Income elasticity of demand
 • Price elasticity of demand
 • Panel data
 • غلام‌زاده، وسام. (1398) سیاست خارجی ایران در مورد صادرات نفت و انرژی در دوره پسا برجام، مجله: تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره 53، ص 83 -114.
 • موسوی میرحسین، دهنوی جلال، نعمتیان، نگین قیمت‌گذاری گاز طبیعی برای نیروگاه‌های تولید برق فصلنامه مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌ پاییز 1400, دوره 17, شماره 70; صفحه 35 تا صفحه 54.
 • Kangyin Dong, Xiucheng Dong & Renjin Sun"How did the price and income elasticities of natural gas demand in China evolve from 1999 to 2015? The role of natural gas price reformPetroleum Science volume 16, pages 685–700 (2019)
 • دشتبان فاروجی سحر، درگاهی حسن (1400) تعیین اولویت بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران به روش تاکسونومی عددی فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی/ سال هفدهم / شماره 70 / پاییز 1400 / صفحات 33
 • حمیدی رزی، داوود، رنج پور، رضا، متفکر آزاد، محمدعلی، (1398) برآورد و تحلیل کشش‌های قیمتی تقاضای انرژی استان‌های کشور: رهیافت مدل میانگین گروهی تعمیم‌یافته فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 27، شماره 92، ص‌ص 337-371.
 • Jian Chai & Huiting Shi & Xiaoyang Zhou & Shouyang Wang, 2018. "The Price Elasticity of Natural Gas Demand in China: A Meta-Regression Analysis, Energies, MDPI, vol. 11(12), pages 1-18,
 • Wang, T.  and Lin, B. (2014). China's Natural Gas Consumption and Subsidies-From a Sector Perspective. Energy Policy, Vol. 65, Issue.G, PP.541-551.
 • Paul J.Burke, HewenYang, The price and income elasticities of natural gas demand: International evidence, Energy Economics, Volume 59, September 2016, Pages 466-47 https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.08.025Get rights and content.
 • Maximilian Auffhammer & Edward Rubin Twitter LinkedIn " (2018)Natural Gas Price Elasticities and Optimal Cost Recovery Under Consumer Heterogeneity: Evidence from 300 million natural gas bills "Working Paper 24295 DOI 10.3386/w24295.
 • Markos Farag und Chahir Zaki (2021) Price and Income Elasticities of Natural Gas Demand in Egypt: A Bound Test Approach" Review of Middle East Economics and Finance,https://doi.org/10.1515/rmeef-2020-0028.
 • Halim TATLI, 2022. "Long-term price and income elasticity of residential natural gas demand in Turkey, Theoretical and Applied Economics, Asociatia Generala a Economistilor din Romania - AGER, vol. 0(1(630), S), pages 101-122, Spring.
 • لطفی پور، محمدرضا. باقری، احمد.1382. تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی مصارف خانگی شهر تهران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. صص 151-133.
 • رئیس زاده، محمدعلی.1392. بررسی تأثیر اصلاح یارانه‌ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری با رویکرد پانل دیتا. رساله کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد. دانشگاه علوم اقتصادی ص 60.
 • امینی، پری. 1394. برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی ترکیبی در استان‌های تهران و اصفهان با رویکرد تجزیه قیمت و روش پانل پویا. پایان‌نامه. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. دانشگاه شهید بهشتی.
 • شیرانی، فخر، زهره (1396) برآورد کشش‌های قیمتی و تولیدی تابع تقاضای گاز طبیعی در زیر بخش صنایع تولید فلزات اساسی ایران: فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، دوره 8، شماره 30 ص‌ص 169-218.
 • اسکندری نیا، سکینه. 1393. برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی – تجاری استان خوزستان با تمرکز بر ارزیابی اثر هدفمندسازی یارانه‌ها. پایان‌نامه. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. دانشگاه شهید بهشتی. ص 5.
 • صادقی، حسین. مهرگان، نادر. امانی، مسعود. 1391. استفاده از روش روز درجه در برآورد تقاضای گاز طبیعی بخش خانگی ایران با رویکرد پنل دیتا. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. سال نهم. شماره 32. صص 187-169 ص 61.
 • Bernstein R. Madlener R. (2011). Residential Natural Gas Demand Elasticities in OECD Countries: An ARDL. Bounds Testing Approach, FCN Working Paper.
 • Arshd khan, Muhammad.2015.modelling and forecasting the demand for natural gas in Pakistan. RenewableandSustainableEnergyReviews. Baltagi, B.H.2005. Econometric Analysis of Panel Data.Third
 • Akpinar, Mustsf.Yumusak, Nejat.2016. Year ahead demand forcast of city natural gas using seasonal time series methods. Energy Reports.
 • Zou, gaolu. Feng, dingsheng. Chau, k, w.2016. Relationships between Natural Gas Production in Persian Gulf States and Natural Gas Consumption in the European Union. Energy Reports.
 • Destek akif, Mehmet.2016. Nautral gas consumption Natural gas consumption and economic growth: Panel evidence from OECD countries. Energy.
 • Wiggins, Seth. Etienne xiaoli l.2017. Turbulent times: Uncovering the origins of US natural gas price fluctuations since deregulation. Energy Economics.
 • Penasco, Cristina. Del Rio Pablo. Romero –Jordan desiderio. 2017. Gas and electricity demand in Spanish manufacturing industries: An analysis using homogeneous and heterogeneous estimators. Utilities Policy.
 • Mashhadi Rajabi, Mona, Mirhossein Mousavi” Estimating Industrial Natural Gas Demand Elasticities in Selected OECD Countries “Energy Economic Letters, 6 No. 1 (2019) https://doi.org/10.18488/journal.82.2019.61.52.65.
 • باغجری، محمود.1384. تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی ایران، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
 • کشاورز حداد، غلامرضا. میرباقری جم، محمد.1386. بررسی تابع تقاضای گاز طبیعی (خانگی و تجاری) در ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره 9. شماره 32 ص‌ص 137-160.
 • نوبخت، محمدباقر. مرعشی، سارا.1388. پیش‌بینی وضعیت بازار گاز و ارتباط آن باقیمت‌های جهانی نفت. معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 • سالاری ابراهیمی، تقی. عربشاهی، مهدیه. سیدآقاحسینی، محسن. 1389. تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان مصرف گاز طبیعی خانگی در شهرستان مشهد. اولین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی.
 • صدر زاده مقدم، سعید. صادقی، زین‌العابدین. قدس الهی، احمد. 1392. تخمین تقاضای انرژی و کشش قیمتی و جانشینی نهاده‌ها در بخش صنعت: رگرسیون معادلات به‌ظاهر نامرتبط SUR. فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و انرژی. سال دوم. شماره 6. ص‌ص 127-107 ص 5.
 • ملاعلی کنی، علیرضا. عباسپور، مجید. عابدی، زهرا. برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران: رویکرد مدل‌سازی غیرخطی. فصلنامه اقتصاد کاربردی. سال چهارم. شماره دوازدهم.
 • گیگلو، لایق. 1393. بررسی نامتقارن گاز طبیعی بر مصرف آن در بخش‌های خانگی و صنعتی در دوره زمانی 1392-1370 در دو بخش خانگی و صنعتی... پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. دانشگاه شهید بهشتی.
 • مسعودی، خدیجه. 1395. مدل‌سازی تقاضای گازی طبیعی و برآورد انتشار آلاینده‌ها و دی‌اکسید کربن ناشی از آن. پایان‌نامه. دانشکده علوم اقتصادی. دانشگاه خوارزمی.
 • مولایی، محمد. یعقوبی، مسلم.1395. تقاضا برای گاز طبیعی در بخش خانگی در منطقه 7 ایران. فصلنامه پژوهشنامه‌های اقتصاد انرژی ایران. دوره 5. زمستان 1395. صفحه 169-191.
 • دژپسند، فرهاد، خزایی، علیرضا (1397) برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی مؤثر بر تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل‌ونقل کشور فصلنامه اقتصاد و الگوسازی (اقتصاد)، دوره 9، شماره 1، ص‌ص 117-142.
 • شریفی، نورالدین، جام گوهری، مهدی،1400 تعیین قیمت سایه‌ای گاز طبیعی در فعالیت‌های تولیدی اقتصاد ایران: تحلیل داده-ستانده مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، دوره 17، شماره 68، ص‌ص 253-272.
 • حسنوند سمیه، خداپناه، مسعود (1393) تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، تابستان 1393, دوره 2, شماره 6; صفحه 87 تا صفحه 102.
 • احمد رسولی زاده، منیر، ضیایی، سامان (1398) بررسی عوامل مؤثر بر انتشار دی‌اکسید کربن در کشورهای منتخب OECD با استفاده از الگوی پانل دیتا فصلنامه محیط‌زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)، دوره 72، شماره 3، ص‌ص 339-352.
 • سلاطین پروانه (1398) کیفیت حکمرانی و کارآفرینی در رهیافت داده‌های پانل کشورهای منتخب فصلنامه دولت پژوهی، دوره 5، شماره 20، ص‌ص 71-103.
 • تاریخ دریافت: 17 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 13 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 27 مهر 1401