طراحی مدل رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

5 استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی در استان مازندران بوده است. روش پژوهش، کاربردی و توصیفی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی 10 نفر از خبرگان و در مرحله کمی، مصرف‌کنندگان گاز طبیعی بودند که حجم نمونه 384 نفر تعیین و از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی عوامل از روش دلفی و برای طراحی مدل از روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج نشان دادند عوامل مؤثر بر رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی، شامل 11 مؤلفه در قالب 7 بعد (اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، فنّاوری، زیست‌محیطی، سیاسی، عوامل درونی و قانونی) می‌باشند. همچنین نتایج نشان دادند اجتماعی و فرهنگی (698/0)، اقتصادی (855/0)، فنّاوری (756/0)، زیست‌محیطی (762/0)، سیاسی (872/0)، عوامل درونی (831/0) و قانونی (755/0) بر رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی تأثیر معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Diversion Model for Natural Gas Consumers (case study: Gas Company of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

 • Abouzar Pouryani 1
 • Hormoz Mehrani 2
 • Roohalla Samiee 3
 • Samereh Shojaei 4
 • Mohammadreza Omidkhah nasrin 5

1 Ph.D. student of Management Department, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran

2 Assistant Professor, Faculty Member of Ghazali Higher Education Institution, Qazvin, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

4 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

5 Professor, Faculty of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University , Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to design a model for Churn from natural gas consumers in Mazandaran province. The research method was applied and descriptive which was done with a mixed exploratory approach. The statistical population was 10 experts in the qualitative stage and natural gas consumers in the quantitative stage. The sample size was 384 people and simple random sampling was used. The Delphi method was used to identify the factors and the structural equation method with Smart PLS3 software was used to design the model. The results showed that the effective factors on turning away natural gas consumers include 11 components in 7 dimensions (social and cultural, economic, technology, environmental, political, internal and legal factors). The results also showed social and cultural (0.698), economic (0.855), technology (0.756), environmental (0.762), political (0.872), internal factors (0.831) and Legal (0.755) have a significant effect on turning away natural gas consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diversion
 • Consumers
 • Natural Gas
[1]. مهدیه، امید، پیرایش، رضا و بابلی، مینو. «تأثیر هزینه جابجایی بر وفاداری و احتمال رویگردانی مشتریان»، مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 1400، 8(4):61-46.
[2]. امامی، لطیف، پوراشرف، یاسان اله و طولابی، زینب. «ارائه مدلی برای رویگردانی مشتریان از بانک ملی با استفاده از معادلات ساختاریافته»، مدیریت بازاریابی،1394، 26(1):46-26.
[3]Moon, John C., and Miner, Michelle. Consumer behavior internal and external factors. Translation: Saleh Ardestani, Abbas, Saadi, Mohammad Reza, Publications: Aylar (in Persian).2013.
[4]. پوریانی، ابوذر، مهرانی، هرمز، سمیعی، روح اله، شجاعی، سامره و امیدخواه نسرین، محمدرضا. «تدوین سناریوهای رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی (مورد مطالعه: شرکت گاز مازندران)»، آینده‌پژوهی ایران،1399، 5(2):254-229.
[5] Saeed, M., and Azmi, I. B. A. G. The nexus between customer equity and brand switching behaviour of millennial Muslim consumers. South Asian Journal of Business Studies, 2019, 8(1): 62-80.
[6] Permana, I.. Customer Switching Behavior dalam Membeli Batik dari UKM. Business Innovation and Entrepreneurship Journal, 2019, 1(1): 48-52.
[7] Zhu, B., Baesens, B., Backiel, A. E., and vanden Broucke, S. K. Benchmarking sampling techniques for imbalance learning in churn prediction. Journal of the Operational Research Society, 2018, 69(1): 49-65.
[8]Vitaly, Briker, Richard, Farrow, William, Trevino and Brent, Allen. Identifying Customer Churn in After-market Operations using Machine Learning Algorithms, SMU Data Science Review, 2019, 2(3).
[9]. زینلی‌زاده، رضا، عبادتی، امیدمهدی و جعفری، محمدعلی. «راهبرد بازاریابی پایدار شبکه‌های هوشمند انرژی با رویکرد سیاست‌های کلی علم و فناوری»، سیاست‌های راهبردی و کلان،1400، 9(3):471-445.
[10] Panek, Wojciech and Włodek, Tomasz. Natural Gas Consumption Forecasting Based on the Variability of External Meteorological Factors Using Machine Learning Algorithms, Energies, 2022, 15:348.
[11]. پوردربانی، راضیه. «بررسی وضعیت فعلی و تقاضاهای آینده انرژی تجدید پذیر در ایران و بازاریابی آن»، انرژی‌های تجدید پذیر و نو،1399،7(1):124-118.
[12]. بقائی، علی و حسینی، منیره. «مدل‌سازی پیش‌بینی رویگردانی مشتریان صنعت بیمه»، پژوهشنامه بیمه،1396،32(1):106-85.
[13]. حسینی، میرزاحسن، حمیدی زاده، محمدرضا، جوکار، علی‌اکبر و رضایی، مهدی. «علت‌یابی رویگردانی مشتریان با ارزش صنعت بانکداری»، مطالعات مدیریت راهبردی،1394، 24(1):144-131.
[14]. بیضایی، سیدحمید و بستام، هادی. «شناسایی عوامل مؤثر در کاهش نرخ رویگردانی مشتریان در موسسه اعتباری ملل»، اولین کنفرانس بین‌المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد،1400.
 [15]. نوری‌خان یوردی، میثم، بشیری، مهدی و دوستی، مرتضی. «مدل ساختاری رویگردانی مشتریان از فروشگاه‌های ورزشی»، مطالعات مدیریت ورزشی،1399،12(60):192-169.
[16]. عسگری، محسن، تقوا، محمدرضا و تقوی فرد، محمدتقی. «پیش‌بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران»، پژوهش‌های مدیریت عمومی،1397،11(41):82-57.
[17]. حیدری، حامد و عبدالوند، ندا. «الگوی عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه»، مدیریت برند،1394،2(3):158-135.
[18]. حسین‌خانی، نوشین، حسینی مطلق، سید مهدی و خاکزار بفرویی، مرتضی. «شناسایی عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه»، بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه.1393.
[19]Lincoln, Y., and Guba, E. Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Technology Research and Development, 1982, 30:233-252.
[20] Fornell, Claes Larcker, David F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1): 39–50.
[21]. آذر،‌ عادل و خسروانی، فرزانه. «تحقیق در عملیات نرم»، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.1398.
 [22]. داوری، علی و رضازاده، آرش. «مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS»، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.1397.
 • تاریخ دریافت: 19 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1401