فرایند پذیرش مقالات

همه مقالات ارسالی در ابتدا توسط سردبیر و اعضاء هیأت تحریریه بررسی می‌شوند. درصورت متناسب بودن عنوان و فرمت مقاله با اهداف علمی مجله، برای ۳ داور متخصص ارسال می‌شود. اگر نظر دو داور منفی باشد در اینجا ارزیابی مقاله به پایان رسیده و مقاله مذکور رد خواهد شد. اما چنانچه  نظر حداقل ۲ داور مثبت باشد، نظرات داوران مقاله برای انجام اصلاحات به نویسنده ارسال می‌شود و نویسنده موظف است طی حداکثر ۱۵ روز نسخه مقاله اصلاح شده (که در آن بخش‌های اصلاح شده هایلات شده) به همراه نامه جوابیه به دواران را در سایت بارگذاری نماید. سپس در صورت تأیید هیأت تحریریه، مقاله برای ارزیابی نهایی به داور نهایی ارسال می‌شود. چنانچه نظر داور نهایی نیز جهت پذیرش آن مثبت باشد درصورت تأیید هیأت تحریریه روند بررسی مقاله به اتمام رسیده و نامه پیش از پذیرش برای نویسندگان صادر خواهد شد.  پس از انجام موارد درخواستی در نامه مزبور و بارگذاری فایل نهایی مقاله و مدارک مرتبط، نامه پذیرش مقاله به نویسنده عهدار مکاتبات ارسال می‌شود و مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

 

تذکر: با توجه به شرایط مقاله و چگونگی دریافت نظرات داوران، ممکن است  مدت زمان ارزیابی و تعیین تکلیف مقاله خیلی بیشتر از زمان های اعلام شده بشود.