کلیدواژه‌ها = بازدارنده سینتیکی
بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 52-56

خدیجه رستمی خداوردیلو؛ شیوا عباسیان راد؛ کیانا پیوندی؛ فرشاد ورامینیان


اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 43-49

اکرم ارجمندی فرد؛ پریسا نائیجی؛ فرشاد ورامینیان