بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

3 گروه مهندسی فرآیند، شرکت بین‌المللی ایتالفلوید، گچساران، ایران

4 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

5 گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه چاه AW–A میدان نفتی اهواز که به دلیل افت فشار جریانی بسته مورد تهدید قرار گرفته، مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه و بهینه‌سازی چاه AW -A با بررسی سه گزینه تولید طبیعی از چاه، اصلاح ساختار داخلی چاه با راندن لوله مغزی و اعمال درصدهای متفاوت آب همراه و اعمال سامانه فرازآوری مصنوعی (با تزریق گاز) انجام گرفته است. در این مطالعه سعی گردید اطلاعات کلی مربوط به مسیر Black Oil را با توجه به اطلاعات Compositional به‌واقع نزدیک نموده و سپس مابقی مطالعات بر پایه مسیر Black Oil انجام گیرد. در این پژوهش از نرم‌افزار PIPESIM برای شبیه‌سازی فرازآوری با گاز در یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز و اثر تغییر اندازه و عمق لوله مغزی و مقایسه تأثیر برداشت از لوله مغزی‌های متفاوت و بهینه‌ترین قطر و عمق لوله مغزی استفاده گردید. مناسب‌ترین و بهینه‌ترین گزینه با توجه به شبیه‌سازی با نرم‌افزار استفاده از فرازآوری با گاز انتخاب گردید به‌طوری‌که می‌توان میزان تولید را در شرایط فعلی مخزن به ۲۲۱۷ بشکه بر روز رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Oil Production Optimization with Artifical Lift Method for Production Increasing in Ahwaz Oil Field (AW-A case study)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Amirkhani 1
 • Maziar Noei 2
 • Ali Hosseini 3
 • Soleiman Mosleh 4
 • Masoud Bijani 5

1 Ph.D. student, Department of Petroleum Engineering, Faculty of Chemical Engineering, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran

2 Assistant Professor, Department of Petroleum Engineering, Faculty of Chemical Engineering, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran

3 Department of Process Engineer, ITALFLUID Geo Energy SRL Company, Gachsaran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Yasouj University, Yasouj, Iran

5 Department of Petroleum Engineering, Faculty of Petroleum Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, the AW-A well of Ahvaz oil field was investigated which is threatened due to closed flow pressure drop. The study and optimization of the AW-A well has been done by mixing three natural production options from the well, modifying the internal structure of the well by driving the tubing and applying different percentages of produced water and applying the artificial production system (with gas injection). In this study, it was tried to bring the general information related to the Black Oil route closer to the reality according to the compositional information, and then the other studies were conducted based on the Black Oil route. In this research, PIPESIM software was used to simulate the gas lift in one of the wells of the Ahvaz oil field and the effect of changing the size and depth of the tubing and comparing the effect of production from different tubings and the most optimal diameter and depth of the tubing. The most suitable and optimal option was gas lift method according to the simulation, so that the production rate can be increased to 2217 barrels per day in the current conditions of the reservoir.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artificial lift
 • Pressure drop
 • Tubing
 • Productivity Index
 • Sensitive analysis
 • Water cut
[1]    Romero, O. J. & Anderson, H, 2013. Subsea Electrical Submersible Pump Significance in Petroleum Offshore Production”, Journal of Energy Resources Technology (JERT), VOL 136, JERT-12-1245, pp. 1-8.
[2]    Ayatollahi, Sh., Narimani M., & Moshfeghian, M., 2004. "Intermittent Gas Lift in Aghajari Oil Field, A Mathematical Study", Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 42, p. 245-255.
[3]    Brown, K.E., Beggs H. D, 1977. The Technology of Artificial Lift Methods, Vol.2.
[4]    Exploration & Production Department American Petroleum Institute, 1994. “Gas Lift Book 6 of the Vocational Training Series”, Third Edition.
[5]    محمدی آزاد، س، بهاری مقدم، م، 1395. بهینه‌سازی عملکرد پمپ درون‌چاهی شناور در یکی از چاه‌های میدان نفتی پارسی، تهران، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی.
[6]    Stanghelle, K.B., 2009. Evaluation of artificial lift methods on the Gyda field. M.Sc. thesis, University of Stavanger.
[7]    Golan, M., Whitson, C.H., Well Performance, Second Edition, 1991, pp. 545-551.
[8]    مقدسی، جمشید، پیدایش، سجاد، 1391. شبیه‌سازی فرازآورى مصنوعى، بهوسیلة نرم‌افزار PIPESIM در یکى از چاه‌های مخازن جنوب غرب ایران، ماهنامه اکتشاف و تولید،. شماره 92، صفحه 59-55.
[9]    خامه چی.، احسان، خیشوند، مهدی، 1393. بهینه‌سازی فرازآورى طبیعى با گاز با ترکیب شبیه‌سازی مخزن و الگوریتم ژنتیک. ماهنامه اکتشاف و تولید. شماره 111، صفحه 81-77.
[10]    خامه چی.، احسان، خیشوند، مهدی، 1392. الگوریتم‌های بهینه‌سازی تخصیص گاز در فرازآورى مصنوعى با گاز «ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 101، صفحه 27-20».
[11]    عادل زاده، محمدرضا. بهپور، مسعود. مصلح تهرانی، مجتبی، 1390. ارزیابی اقتصادی روش‌های مختلف فرازآوری مصنوعی در یکى از میادین نفتى جنوب ایران.، ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 80، صفحه 76-72.
[12]    حسینی، علی.، سیّد، عطاءالله، 1391. مهندسی بهره‌برداری نفت. فصل دوازدهم، انتشارات کتاب آوا تهران.
[13]    Herriot- wat university, Course note, "Gas lift". https://www.studocu.com/en-gb/document/heriot-watt-university/gas-lift/gas-lift-heriot-watt-university/8835447
[14]    Schlumberger, 2009. Pipesim user manual, "well design, drilling and production.
 • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 03 تیر 1402